Prima pagina Scrie-ne la adresa de aici. Harta site-ului Logare e-mail in browser
Agnita in tara
stema orasului imagine Agnita - str Fabricii imagine Agnita - Aleea Teilor imagine Agnita - centrul orasului
Orasul Agnita
Primaria Orasului Agnita
Primarul Orasului Agnita
Consiliul Local Agnita
Legislatie locala
CIC
Formulare utile
Agnita in judetul Sibiu

AGNITA | PRIMARIA | CONSILIUL LOCAL | INFORMATII PUBLICE | INSTITUTII-UTILITATI | ECONOMIE | INVATAMANT-CULTURA | SPORT | TURISM

 
Consiliul Local Agnita | Comisiile | Regulament | Hotarari | Minutele sedintelor | Procese verbale sedinte
 


Hotararile Consiliului Local Agnita

2017

 

HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 mai 2017
Hotararea nr.41
de modificare a anexei 1 la HCL nr. 49/2016 privind desemnarea pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentantilor Consiliului Local al orasului Agnita in Consiliul de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Agnita
Hotararea nr.40
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 24 aprilie 2017
Hotararea nr.39 privind radierea inscrisurilor din CF 101020 Agnita, cu numar cadastral 101020 pentru teren in suprafata de 1728 mp.
Hotararea nr.38 privind infiintarea Registrului local al spatiilor verzi din orasul Agnita
Hotararea nr.37 privind vanzare cu drept de preemtiune de catre orasul Agnita a cotei de 265/529 din imobilul teren in suprafata totala de 529 mp situat in str.Fabricii nr.4 inscris in CF 103903 Agnia, nr.top.558 domeniul privat al orasului
Hotararea nr.36 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Agnita pentru anul scolar 2017-·2018
Hotararea nr.35 privind privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetullocal pe anul 2017 pentru activitati nonprofit
Hotararea nr.34
privind privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 17,75 ha pasune comunala
Hotararea nr.33
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 martie 2017
Hotararea nr.32 privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul orasului Agnita pentru activitati nonprofit de interes local
Hotararea nr.31 privind aprobarea Bugetlui de venituri si cheltuieli al orasului agnita pentru anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020
Hotararea nr.30 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la data de 31.12.2016 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017
Hotararea nr.29 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita si al serviciilor publice pentru anul 2017
Hotararea nr.28 privind aprobarea organigramei si statului de functii precum si a bugetului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pe anul 2017
Hotararea nr.27 privind aprobarea organigramei si statutului de functii, Agenda Culturala si Bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita pe anul 2017
Hotararea nr.26 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II an scolar 2016-2017 si semestrul I an scolar 2017-2018
Hotararea nr.25
privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str. Avram Iancu nr. 134, sc.B, et. II, ap. 12
Hotararea nr.24
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 20 martie 2017
Hotararea nr.23 privind deschide
Hotararea nr.22 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ISTORIE "VALEA HARTIBACIULUI" Orasul Agnita, Judetul Sibiu deschide
Hotararea nr.21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii MODERNIZAREA STARZI IN LOCALITATEA RUJA Nr. 194-274 Orasul Agnita, Judetul Sibiu deschide
Hotararea nr.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRADA BISERICII Orasul Agnita, Judetul Sibiu deschide
Hotararea nr.19
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITAREA SI REVITALIZAREA SPATIULUI URBAN AL CENTRULUI ISTORIC Orasul Agnita, Judetul Sibiu deschide
Hotararea nr.18
privind alegerea presedintelui de sedinta
deschide
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 februarie 2017
Hotararea nr.17 privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construirte din fondul ANL si a listei de prioritati
Hotararea nr.16 privind angajarea unui avocat pentru reprezentarera Consiliului Local al orasului Agnita si a primarului orasului Agnita in instanta
Hotararea nr.15 privind conferirea Titlului de cetatean de onoare al orasului Agnita, doamnei Irina Petras
Hotararea nr.14 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din orasul Agnita pentru perioada 2017-2020 precum si Planul de actiune pentru implementarea stategiei
Hotararea nr.13 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Agnita pentru activitati nonprofit de interes local
Hotararea nr.12 privind modificarea HCL nr.74/2016 referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2017
Hotararea nr.11
privind aprobarea Executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 31.12.2016
Hotararea nr.10
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 ianuarie 2017
Hotararea nr.9 privind alegerea viceprimarului orasului Agnita
Hotararea nr.8 privind demararea actiunilor de inlaturare a ciorilor de pe raza orasului Agnita
Hotararea nr.7 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Agnita nr. 41/03.08.2016 privind inscrierea provizorie in evidentele de carte funciara a unor immobile
Hotararea nr.6 privind aprobarea structurii pe specialitati al membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor si stabilirea listei de prioritati, in vederea repallizarii locuintelor ANL din orasul Agnita oprecum si a structurii pe specialitati a membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor
Hotararea nr.5 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuintele construite prin programul de construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii aflate in proprietatea privata a statului, realizate de ANL in orasul Agnita, str.Avram Iancu nr.134
Hotararea nr.4 privind aprobarea incheierii Contractului de asociere privind cofinantarea UAMS de catre ludetul Sibiu prin Consiliul Judetean Sibiu si orasul Agnita prin Consiliul Local Agnita
Hotararea nr.3 privind aprobarea Contractului de asociere intre Judetul Sibiu si orasul Agnita pentru functionarea si cofinantarea Serviciilor de ingrijire la domiciliu
Hotararea nr.2
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social
Hotararea nr.1
privind alegerea presedintelui de sedinta

2016

 

HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 decembrie 2016
Hotararea nr.77

privind aprobarea achizitionarii de catre orasul Agnita a terenului in suprafata de 7054 mp situat in intravilanul orasului Agnita inscris in CF 101811 Agnita, tarla 70 Parcela 2053/1

Hotararea nr.76
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 19 decembrie 2016
Hotararea nr.75 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trim. IV 2016
Hotararea nr.74

privind impozitele si taxele locale pe anul 2017

Hotararea nr.73
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 noiembrie 2016
Hotararea nr.72 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV .2016
Hotararea nr.71 privind conferirea post mortem a Titlului de cetatean de onoare a profesorului Doru Paul Nitescu
Hotararea nr.70  privind desemnarea pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentantilor Consiliului local al orasului Agnita in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita
Hotararea nr.69 privind modificarea HCL nr.33/2016 referitoare la constituirea comisiilor de specialiatate pe domenii de activitate
Hotararea nr.68 privind modificarea HCL nr.3/32/2016 referitoare la consituirea Consiliului local al orasului Agnita
Hotararea nr.67  privind validarea unor mandate de consilieri locali
Hotararea nr.66 privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Solomon Aurel
Hotararea nr.65
privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Cristea Marius Radu
Hotararea nr.64
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 26 octombrie 2016
Hotararea nr.63 privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilorin vederea acordarii subventiilor de la bugetul local
Hotararea nr.62 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORTIVA
Hotararea nr.61  privind demararea procedurii de cumparare de catre orasul Agnita a unui teren
Hotararea nr.60 privind volumului, modului de valorificare si metodologia de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase provenita din fondul forestier, proprietatea publica a orasului Agnita
Hotararea nr.59
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV.2016
Hotararea nr.58
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 septembrie 2016
Hotararea nr.57 privind modificarea Programului de investitii al Orasului Agnita pe anul 2016 aprobat prin HCL 18/2016- Anexa nr.3
Hotararea nr.56  privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.III si IV 2016
Hotararea nr.55 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Agnita in comisiile de concurs pentm ocuparea functiei de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita
Hotararea nr.54 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere care sta la baza calculului contributiei lunare de intretinere a copiiilor inscrisi in Cresa, suportata de parintii sau reprezentantii legali ai acestora, pentm serviciilor furnizate de primaria orasului Agnita prin Serviciul Social de zi pentru copii - Cresa
Hotararea nr.53  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentm anul 2017 al aparatului de specialitate al primamlui si al serviciilor publice
Hotararea nr.52 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentm proiectul "Reabilitare DJ! 06 Agnita - Sighisoara" in vederea depunerii acestuia spre finantare si implementarii in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020
Hotararea nr.51
privind aprobarea parteneriatului si a indicatorilor tehnico­economici ai proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighisoara" in vederea depunerii in parteneriat a acestuia spre finantare in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014- 2020, Axa Prioritara 6, Prioritatea de Investitii 6.1.
Hotararea nr.50
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 7 Septembrie 2016
Hotararea nr.49 privind desemnarea pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentantilor Consiliului Local al orasului Agnita in Consiliul de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita
Hotararea nr.48 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trim. III 2016
Hotararea nr.47

privind reactualizarea Comisiei Locale de Ordine Publica

Hotararea nr.46
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 august 2016
Hotararea nr.45 privind aprobarea Regularnentului de organizare si funetionare a Consiliului local al orasului Agnita
Hotararea nr.44

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii si sanctionarea acestora

Hotararea nr.43
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 3 august 2016
Hotararea nr.42 privind exprimarea acordului pentru incheierea unui contract de cesiune privitor la transmiterea drepturilor patrimoniale referitoare la Documentatia proiectului Agnita Medievala
Hotararea nr.41
privind inscrierea provizorie in evidentele de carte funciara a unor imobile
Hotararea nr.40
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 Iulie 2016
Hotararea nr.39 privind vanzarea unui apartament de tip ANL, situat in orasul Agnita str. Avram Iancu nr. 134, scara B, etaj 1, ap. 9
Hotararea nr.38 privind revocarea Hcl nr. 67/28.09.2012 referitoare la prelungirea perioadei de folosinta gratuita a Bazei Sportive Agnita, Clubul Sportiv Agnita
Hotararea nr.37 privind dezlipirea unor imobile cu destinatie de strada situate in orasul Agnita, respectiv strada Aurel Vlaicu si strada Noua
Hotararea nr.36 privind validarea modificarilor intervenite bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrele III si IV
Hotararea nr.35
privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita
Hotararea nr.34
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de constituire a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 Iunie 2016
Hotararea nr.33 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domeni de activitate
Hotararea nr.4/32 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.3/32 privind constituirea consiliului local al orasului Agnita
Hotararea nr.2/32 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Hotararea nr.1/32
privind alegerea comisiei de validare
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 Martie 2016
Hotararea nr.31 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru orasul Agnita
Hotararea nr.30 privind completarea listei cu familiile aflate in nevoi sociale ale caror locuinte nu sunt racordate la reteaua de energie electrica aprobata prin HCL nr.23/2014
Hotararea nr.29 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita prin cresterea veniturilor si cheltuielilor pe trim.I.2016
Hotararea nr.28
privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita pentru anul scolar 2016- 2017
Hotararea nr.27
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 16 Martie 2016
Hotararea nr.26 privind completarea listei cu familiile aflate in nevoi sociale ale caror locuinte nu sunt racordata la reteaua electrica, lista aprobata prin HCL nr.23/2014
Hotararea nr.25
privind angajarea unui avocat
Hotararea nr.24
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 24 Februarie 2016
Hotararea nr.23 privind aprobarea Rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita prin cresterea veniturilor si cheltuielilor pe trim.I.2016
Hotararea nr.22 privind aprobarea Completarii HCL nr. 76 din 26.11.2014 referitoare la atestarea la domeniul public al orasului Agnita a obiectivului de investitii "Depozit neconfonn de deseuri Agnita inchis , modificarea Inventarului domeniului public al orasului Agnita, aprobat prin Anexa nr.4 la HG. Nr.978/2002
Hotararea nr.21 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare a venitului minim garantat
Hotararea nr.20
privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentelor educationale acordate sub forma de tichete sociale pentru copiii de gradinita provenind din familiile defavorizate
Hotararea nr.19
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 ianuarie 2016
Hotararea nr.18 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnila pe anul 2016.
Hotararea nr.17 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social cu cazare - Unitatea de Asistenta Medico-Sociala
Hotararea nr.16 privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str.Piata Republicii nr.10, in vederea inehirierii
Hotararea nr.15 privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str. 1 Decembrie  in vederea inehirierii.
Hotararea nr.14

privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str.Fabricii nr.21 ap.l5, in vederea inchirierii

Hotararea nr.13 privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str.A.Iancu nr.134, sc.B.ap.13 - Mansarda, in vederea inehirierii
Hotararea nr.12  privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str.A lancu nr.134, sc.B.ap.8 - parter, in vederea inchirierii
Hotararea nr.11 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea proprie a u.a.t Aguita.
Hotararea nr.10 privind inscrierea provizorie in evidentele de carte funciara a unor imobile
Hotararea nr.9 privind aprobarea anularii in cota de 73,3 % a majorarilor de intarziere si a procedurii de acordare a facilitatilor la plata impozitelor si taxelor locale
Hotararea nr.8 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate
Hotararea nr.7  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Aguita pentru anul 2016
Hotararea nr.6 privind aprobarea organigramel sl statului de functii, precum si Bugetui de venituri si cheltuieli al U.A.M.S anul 2016
Hotararea nr.5 privind aprobarea organigramei si statului de functii, Agenda Culturala si Bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita pentru anul 2016
Hotararea nr.4  privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita si a Serviciilor publice pentru anul 2016
Hotararea nr.3 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 31.12.2015 pe cele doua sectiuni, respectiv sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare
Hotararea nr.2
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru partizile care se valorifica ea si masa lemnoasa pe picior
Hotararea nr.1
privind alegerea presedintelui de sedinta

2015

 

HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 Decembrie 2015
Hotararea nr.84

privind aprobarea numarului de beneficiari de stimulente educationale acordate sub forma de tichete sociale pentru copiii provenind din familii defavorizate.

Hotararea nr.83
privind suportarea din veniturile proprii a unor cheltuieli efectuate in cadrul Proiectului "Agnita Medievala-Restaurarea centrului istoric si valorificare durabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita" si restituirea acestora catre Ministerul Dezvoltarii Regionale SI Administratiei Publice
Hotararea nr.82
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 21 Decembrie 2015
Hotararea nr.81

privind Modificarea, completarea si actualizarea Anexei la HCL nr.106/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de alimentare cu apa si de canalizare

Hotararea nr.80

privind Aprobarea volumului, modului de valorificare si metodologia de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase provenita din fondul forestier, proprietatea publica a orasului Agnita

Hotararea nr.79

privind Aprobarea Regulamentului de organizare a Serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice "Ingrijiri personale la domiciliu”

Hotararea nr.78 privind Aprobarea Regulamentului de organizare a Serviciului social de zi pentru copii - Cresa
Hotararea nr.77 privind Aprobarea Regulamentului de organizare a Serviciului social de zi - Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber - Casa seniorilor
Hotararea nr.76 privind modificarea si completarea Programului de investitii al orasului Aghnita pe anul 2015
Hotararea nr.75
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV.2015
Hotararea nr.74
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 8 Decembrie 2015
Hotararea nr.73 privind modificarea Programului de investitii al orasului Aghnita pe anul 2015
Hotararea nr.72
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV.2015
Hotararea nr.71
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 Noiembrie 2015
Hotararea nr.70 privind aprobarea costului minim lunar de intretinere care sta la baza calculului contributiei lunare de intretinere a copiilor inscrisi in Cresa, suportata de parintii sau reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Cresa Agnita
Hotararea nr.69
privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite prin ANL in orasul Agnita
Hotararea nr.68
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 18 Noiembrie 2015
Hotararea nr.67
privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita si al serviciilor publice pentru anul 2015
Hotararea nr.66
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 Octombrie 2015
Hotararea nr.65 privind completarea Programului de investitii al orasului Agnita
Hotararea nr.64 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuilei al orasului Agnita pe trirn.IV. 2015
Hotararea nr.63
privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Hotararea nr.62
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 Septembrie 2015
Hotararea nr.61 privind vanzarea directa a imobilului teren in suprafata de 12.844 mp. situat in str.Avram lancu inscris in CF 100770, domeniul privat al orasului Agnita .
Hotararea nr.60 privind aprobarea Regulamentului de instituire si adrninistrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Sibiu
Hotararea nr.59
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice
Hotararea nr.58
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 17 septembrie 2015
Hotararea nr.57 privind darea in administrare, in favoarea Ministerului Justitiei prin Tribunalul Sibiu, a imobilului teren si constructie situat administrativ in orasul Agnita str. Aurel Vlaicu nr. 14, judetul Sibiu
Hotararea nr.56
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 August 2015
Hotararea nr.55

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit conform Legii nr.15/2003 domnului Samu Ilie

Hotararea nr.54 privind vanzarea la licitatie publica deschisa a suprafetei de 866 mp. teren situat in localitatea Ruja nr.32, inscris in CF 102558 Ruja, nr.top. 21311- 21411, domeniul privat al orasului
Hotararea nr.53 privind vanzarea la licitatie publica deschisa a suprafetei de 4.782 mp. teren situat in str. Avram Iancu inscris in CF 100879 Agnita, nr.top.l 03958, domeniul privat al orasului.
Hotararea nr.52 privind vanzarea la licitatie publica deschisa a suprafetei de 2.195 mp. teren situat in str. Avram Iancu inscris in CF 100330 Agnita, nr.top.l00330, domeniul privat al orasului
Hotararea nr.51
privind vanzarea cu drept de preemtiune a imobilului teren in suprafata de 12.844 mp. situat in strada Avram Iancu, inscris in CF 100770 Agnita, nr. Top.l04175, domeniul privat al orasului
Hotararea nr.50
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 24 august 2015
Hotararea nr.49 privind Modificarea Programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2015
Hotararea nr.48

privind Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.III, 2015

Hotararea nr.47
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 Iulie 2015
Hotararea nr.46

privind stabilirea cresterii salariale pentru personalul angajat din cadrul Primariei orasului Agnita

Hotararea nr.45 privind aprobarea Actului aditional la Actul constitutive  al ADI Eco Valea Hartibaciului si al Actului additional la Statutul ADI Eco Valea Hartibaciului
Hotararea nr.44

privind aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

Hotararea nr.43

privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala a domnului Cinpoer Viorel

Hotararea nr.42

privind modificarea organigramei si statului de functii al UAMS Agnita pe Anul 2015

Hotararea nr.41 privind dezlipirea imobilului teren in suprafata de 15441 mp, situat in Agnita str.Avram lancu inscris in CF 100770 proprietar Orasul Agnita, domeniul privat
Hotararea nr.40 privind completarea Comisiei de specialitate a CL Agnita
Hotararea nr.39 privind modificarea HCL nr. 3/44/2012 privind constituirea CL Agnita
Hotararea nr.38
privind validarea unui mandat de consilier local
Hotararea nr.37
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 mai 2015
Hotararea nr.36 privind aprobarea participarii Orasului Agnita membra a GAL Microregiunea Hartibaciului pentru accearea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Masura 19 si submasurile aferente
Hotararea nr.35 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor active fixe in urma inventarierii anuale la 31.12.2014
Hotararea nr.34

privind repartizarea spatiului cu destinatie de locuinta in vederea inchirierii, situat in localitatea Agnita, Piata Republicii nr.5

Hotararea nr.33

privind repartizarea spatiului cu destinatie de locuinta in vederea inchirierii, situat in localitatea Agnita, Piata Republicii nr.10  

Hotararea nr.32

privind repartizarea spatiului eu destinatie de locuinta in vederea inchirierii, situat in localitatea Agnita, str.Fabricii nr.12, se.B etaj 2, ap 1

Hotararea nr.31

privind repartizarea spatiului eu destinatie de loeuinta in vederea inehirierii, situat in localitatea Ruja nr. 315

Hotararea nr.30

privind repartizarea spatiului eu destinatie de loeuinta in vederea inehirierii, situat in localitatea Ruja nr. 256

Hotararea nr.29

privind propunerea de sehimbare de destinatie a imobilului situat in Agnita, str.Aurel Vlaicu nr.14.

Hotararea nr.28 privind dezlipirea imobilului teren situat in Agnita, str.A.Iancu nr.134
Hotararea nr.27
privind reactualizarea Comisiei locale de ordine publica
Hotararea nr.26 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local
Hotararea nr.25
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 Martie 2015
Hotararea nr.24

privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al orasului Agnita, domnului loan Vulcan

Hotararea nr.23 privind reactualizarea Listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta din fondul locativ de stat in vederea inchirierii
Hotararea nr.22 privind completarea Listei cu familiile aflate in nevoi sociale ale caror locuinte nu sunt racordate la reteaua de energie electrica aprobata prin HCL nr. 23/2014de aprobare a racordarii la reteaua electrica a unor gospodarii locuite de familii aflate in nevoi sociale
Hotararea nr.21 privind avizarea Regulamentului Judetean de Salubrizare pentru judetul Sibiu
Hotararea nr.20
privind preluarea dreptului de administrare asupra bunurilor mobile - echipamente de precolectare a deseurilor, achizitionate in cadrul Proiectului  Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu
Hotararea nr.19
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 19 martie 2015
Hotararea nr.18 privind modificarea Anexelor 1 si 2 la HCL nr.33/05.04.2014 privind aprobarea proiectului "Centrul de Informare si Promovare Turistica Agmnita, modificata si completata prin HCL 38/09.05.2014 si HCL nr.79/26.11.2014
Hotararea nr.17

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Angita pe trim.I. 2015

Hotararea nr.16
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 11 Februarie 2015
Hotararea nr.15 privind angajarea unui avocat
Hotararea nr.14 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare a venitului minim garantat
Hotararea nr.13 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita pentru anul scolar 2015-2016
Hotararea nr.12 privind aprobarea Bugetului local al orasului Agnita pe anul 2015
Hotararea nr.11 privind aprobarea Organigrarnei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice pentru anul 2015
Hotararea nr.10

privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la 31.12.2014 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru anul 2015

Hotararea nr.9 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei locale Agnita
Hotararea nr.8 privind aprobarea Burselor scolare si cuantumul acestora pentru sem.II an scolar 2014-2015 si sem.1 an scolar 2015/2016
Hotararea nr.7 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Agnita pe anul 2015
Hotararea nr.6 privind aprobarea organigramei, satului de functii, Agenda Culturala si bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita, pe anul 2015
Hotararea nr.5
privind aprobarea organigramei, statului de functii si bugetul UAMS Agnita pe anul 2015
Hotararea nr.4
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 8 ianuarie 2015
Hotararea nr.3 privind prelungirea termenului de atribuire in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Agnita Str. I Decembrie nr.44
Hotararea nr.2
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2014
Hotararea nr.1
privind alegerea presedintelui de sedinta

2014

 

HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de12 decembrie 2014
Hotararea nr.85 privind acceptarea donatiei unui autovehicul de transport persoane cu handicap marca Ford Transit (HD-RN 60)
Hotararea nr.84 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul fiscal 2015
Hotararea nr.83
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul IV 2014
Hotararea nr.82
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 4 decembrie 2014
Hotararea nr.81
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul IV 2014
Hotararea nr.80
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 26 noiembrie 2014
Hotararea nr.79

privind modificarea HCL nr.33/05.04.2012 privind aprobarea proiectului "Centrul de Informare si Promovare Turistica Agnita" si modificata prin HCL nr.38/09.0S.2012

Hotararea nr.78

privind aprobarea Listei cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite din fondul ANL

Hotararea nr.77

privind recalcularea chiriei pentru locuintele realizate de ANL prin Programul de construire de locuinte pentru tineret destinate inchirierii, ai caror titulari de contract au implinit varsta de 35 de ani.

Hotararea nr.76

privind atestarea la domeniul public al orasului Agnita a obiectivului de investitii "Depozit neconform Agnita" si modificarea Inventarului domeniului public al arasului Agnita , aprabat prin Anexa nr.4 la H.G nr.978/2002

Hotararea nr.75 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 al aparatului de Specialitate al Primarului si al Serviciilor Publice
Hotararea nr.74 privind completarea comisiei juridice si de disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, culte si probleme ale minoritatilor
Hotararea nr.73 privind modificarea HCL nr.3/44/2012 privind constituirea Consiliului local al orasului Agnita
Hotararea nr.72
privind validarea unui mandat de consilier
Hotararea nr.71
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 octombrie 2014
Hotararea nr.70 privind modificarea Anexei HCL nr.82/2009 referitoare la delegarea catre consiliul de administratie al Colegiului Tehnic A.T. Laurean Agnita, a dreptului de administrare pentru terenurile si cladirile in care institutia isi desfasoara activitatea
Hotararea nr.69 privind modificarea Anexei HCL nr.81/2009 referitoare la delegarea catre consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Agnita, a dreptului de administrare pentru terenurile si cladirile in care institutia isi desfasoara activitatea
Hotararea nr.68 privind modificare Anexei la HCL nr 80/2009 referitoare la delegarea catre consiliul de administratie al Scolii G.D. Teutsch Agnita, a dreptului de administrare pentru terenurile si cladirile in care institutia isi desfasoara activitatea
Hotararea nr.67 privind rectificarea bugetului local pe trim IV 2014 prin redistribiurea sumelor intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita
Hotararea nr.66 privind modificarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2014
Hotararea nr.65
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul IV 2014
Hotararea nr.64
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 septembriet 2014
Hotararea nr.63 privind modificarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2014
Hotararea nr.62 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la 31.12.2013 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru anul 2014
Hotararea nr.61 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul IV 2014
Hotararea nr.60 privind acordarea unor gratuitati pe transportul public local persoanelor cu handicap grav si accentuat, insotitorilor si asistentilor personali ai acestora din orasul Agnita
Hotararea nr.59 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita pentru anul scolar 2014-2015
Hotararea nr.58 privind aprobarea unor masuri necesare realizarii Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Sibiu, Regiunea nord si est, in perioada 2014-2020
Hotararea nr.57 privind modificarea si completarea Statutului si Actului constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "ECO SIBIU", modificarea Contractului de Asociere pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu" si avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si delegarea operarii instalatiilor de tratare a deseurilor municipale
Hotararea nr.56
privind numirea in functie a directorului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pe perioada nedeterminata
Hotararea nr.55
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 25 august 2014
Hotararea nr.54 privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al orasului Agnita nr. 18/25.02.2009 referitoare la aprobarea proiectului "Agnita Medievala - Restaurarea centrului istoric si valorificarea durabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita", republicata
Hotararea nr.53
privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 51/2014 de aprobarea a modificarii si completarii Hotararii Consiliului Localal orasului Agnita nr. 18/25.02.2009 referitoare la aprobarea proiectului "Agnita Medievala - Restaurarea centrului istoric si valorificarea durabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita", republicata
Hotararea nr.52
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 13 august 2014
Hotararea nr.51
privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al orasului Agnita nr. 18/25.02.2009 referitoare la aprobarea proiectului "Agnita Medievala - Restaurarea centrului istoric si valorificarea durabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita", republicata
Hotararea nr.50
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 iulie 2014
Hotararea nr.49
privind apartamnetare imobilului situat in Agnita str. 1 Decembrie nr. 27, incris in CF 1033 II Agnita nr.top. 456/1/1/1, 457/1/1/1
Hotararea nr.48
privind modificarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2014
Hotararea nr.47
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trim. III 2014
Hotararea nr.46
privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art. 28. din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr.45
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor si crearea de locuri de munca in orasul Agnita
Hotararea nr.44
privind incetarea contractuluide munca al d.nei David Doina -director la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agnita
Hotararea nr.43
privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita
Hotararea nr.42
privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Kraus Mihail.
Hotararea nr.41
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 iunie 2014
Hotararea nr.40
privind inscrierea si participarea la concursul organizat intre localitatile urbane si rurale din judetul Sibiu pentru realizarea obiectivelor de buna gospodarire.
Hotararea nr.39
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 2 iunie 2014
Hotararea nr.38
privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al orasului Agnita nr 18/25.02.2009 referitoare la aprobarea proiectului "Agnita Medievala-Restaurarea centrului i valorificarea durabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita"
Hotararea nr.37
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta odinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 mai 2014
Hotararea nr.36
privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 31.03.2014 pe cele doua sectiuni, sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare
Hotararea nr.35
privind aprobarea conturilor anuale de executuie a bugetului local al orasului Agnita pe anul 2013
Hotararea nr.34
privind aprobarea unui schimb de imobile
Hotararea nr.33
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 21 mai 2014
Hotararea nr.32
privind Trecerea unui teren din domeniul public al orasului Agnita si administrarea Consiliului local, in domeniul public al judetului Sibiu si in administrarea Consiliului Judetean Sibiu, teren eu destinatie de TEREN MULTIFUNCTIONAL DE SPORT in loealitatea Ruja
Hotararea nr.31
privind Trecerea unui teren din domeniul public al orasului Agnita si administrarea Consiliului local, in domeniul public al judetului Sibiu si in administrarea Consiliului Judetean Sibiu, teren eu destinatie de LOC DE JOACA PENTRU COPlI in loealitatea Ruja
Hotararea nr.30
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de aprilie 2014
Hotararea nr.29
 
deschide
Hotararea nr.28
privind alegerea presedintelui de sedinta
deschide
HOTARARILE
adoptate in sedinta extrordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 14 aprilie 2014
Hotararea nr.27
privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1017,25 ha pasune comunala care apartine domeniului privat al orasului Agnita
Hotararea nr.26
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 martie 2014
Hotararea nr.25 privind repartizarea imobilului cu destinatie de locuinta din fondul locativ de stat situat in Ruja nr.286 in vederea inchirierii
Hotararea nr.24 privind repartizarea imobilului cu destinatie de locuinta din fondul locativ de stat situat in Ruja nr.60 in vederea inchirierii
Hotararea nr.23 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a unor gospodarii locuinte de familii aflate la nevoi sociale
Hotararea nr.22 privind completarea comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale, sportive, munca si protectie sociala
Hotararea nr.21 privind modificarea Hotararii nr. 3/44/2012 privind constituirea consiliului local al orasului Agnita
Hotararea nr.20 privind validarea unui mandat de consilier local
Hotararea nr.19
privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei TEREA GABRIELA
Hotararea nr.18
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 26 februarie 2014
Hotararea nr.17 privind Aprobarea cuatumului costului mediu lunar de intretinere, care sta la baza calculului contributiei lunare de intretinere a copiilor inscrisi in cresa, suportata de parinti sau reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Cresa Agnita
Hotararea nr.16 privind Aprobarea incheierii contractului de administrare a suprafetei de fond forestier apartinand orasului Agnita, intre Primaria orasului Agnita si Directia Silvica Sibiu prin Ocolul Silvie Agnita
Hotararea nr.15 privind Extinderea termenului de plata de caire Operatorul Regional SC Apa Tarnavei Mari S.A a diferentei Redeventei aferente trim.III 2013
Hotararea nr.14 privind Aprobarea organizarii retelei scolare unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita pentru anul scolar 2014-2015, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Hotararea nr.13
privind Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venitului minim garantat
Hotararea nr.12
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 ianuarie 2014
Hotararea nr.11 privind avizarea Caietului de Sarcini si a Regulamentului Serviciului public de salubrizare furnizat pe raza unitatilor administrativ teritoriale membre ale ADI Eco Valea Hartibaciului
Hotararea nr.10 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare
Hotararea nr.9 privind aprobarea bugetului local al orasului Agnita pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017
Hotararea nr.8 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la 31.12.2013. ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru anul 2014
Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de actiune la nivel local pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din exploatatiile agricole
Hotararea nr.6 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II an scolar 2013/2014 si semestrul I an scolar 2014/2015
Hotararea nr.5 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Agnita pe anul 2014
Hotararea nr.4 privind aprobarea organigramei si statului de functii, Agenda Culturala si Bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita pe anul 2014
Hotararea nr.3 privind aprobarea organigramei si statului de functii precum si a bugetului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pe anul 2014
Hotararea nr.2
privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specilitate al primarului si pentru serviciile publice
Hotararea nr.1
privind alegerea presedintelui de sedinta

2013

 

HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 noiembrie 2013
Hotararea nr.85 privind stabilirea impoziteior si texetor locale pe anul fiscal 2014
Hotararea nr.84 privind repartizarea imobilului cu destinatie de locuinta din Ruja nr.256. in vederca inchirierii
Hotararea nr.83 privind repartizarea imobilului cu destinatie de locuinta din Ruja nr.286. in vederea inchirierii
Hotararea nr.82 privind aprobarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita la data de 30.09.2013
Hotararea nr.81 privind modificarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2013.
Hotararea nr.80 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasuluii Agnita pe trim.lV.2013
Hotararea nr.79 privind aprobarea Planului de acupare a functiilor publice pentru anul2014 pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita si pentru serviciile publice de interes local
Hotararea nr.78
privind aprobarea modificarii cuantumului redeventei datorate de Operatorul Regional SC Apa Tamavei Mari SA, orasului Agnila
Hotararea nr.77
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 22 noiembrie 2013
Hotararea nr.76 privind aprabarea asocierii dintre judetul Sibiu, prin Consiliul Judetean Sibiu si orasul Agnita prin Consiliullocal al orasului Agnita, judetul Sibiu, in vederea realizarii obiectivului de investitii Amenajare teren de joaca pentru copii in mediul rural, localitatea RUJA
Hotararea nr.75 privind aprabarea asocierii dintre judetul Sibiu, prin Consiliul Judetean Sibiu si orasul Agnita prin Consiliullocal al orasului Agnita, judetul Sibiu, in vederea realizarii obiectivului de investitii Amenajare teren multifunctional de sport in mediul rural, localitatea RUJA.
Hotararea nr.74
privind aprobarea asocierii dintre judetul Sibiu, prin Consiliul Judetean Sibiu si orasul Agnita prin Consiliullocal al orasului Agnita, judetul Sibiu, in vederea realizarii obiectivului de investitii Amenajare teren de joaca pentru copii in mediul rural, localitatea COVES
Hotararea nr.73
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 11 octombrie 2013
Hotararea nr.72 privind modificarea Programului de investitii a orasului Agnita pe anul 2013
Hotararea nr.71
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnila pe trim.IV
Hotararea nr.70
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 25 septembrie 2013
Hotararea nr.69 redistribuirea sumelor pentru cheltuieli de person intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita
Hotararea nr.68 privind scoaterea la licitatie publica in veder a inchirieii spatiului cu destinatie de cabinet medical
Hotararea nr.67 privind propunerea de modificare a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita
Hotararea nr.66 privind completarea Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale. sportive, munca si protectie sociala
Hotararea nr.65 privind modificarea Hotararii nr.3/44/20 12 privin constituirea Consiliului local al Orlasului Agnita
Hotararea nr.64
privind validarea unui mandat de consilier local
Hotararea nr.63
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 4 septembrie 2013
Hotararea nr.62 privind repartizarea unui imobil situat in localitat a Agnita str.Mihai Viteazu nr.25 in vederea inchirierii
Hotararea nr.61
privind reactualizarea listei cuprinzand solicitan ii indreptatiti sa primeasca 0 locuinta din fondullocativ de stat in vederea inchirierii
Hotararea nr.60
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 august 2013
Hotararea nr.59 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 30.06.2013 pe cele doua sectiuni
Hotararea nr.58 privind aprobarea cofinantarii orasului Agnita pentr proiectul Sistem de management integrat al deseurilor injudetul Sibiu
Hotararea nr.57 privind aprobarea planului de analiza si acoperire riscurilor la nivelul orasului Agnita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare
Hotararea nr.56
privind incetarea de drept, inainte de expirare duratei normale , a mandatului de consilier local al domnului Barza Marius
Hotararea nr.55
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 iulie 2013
Hotararea nr.54 privind modificarea Programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2013
Hotararea nr.53
privind aprobarea structurii organizatorice si a numarului de posturi din aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita si a serviciilor publice precum si al Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu"
Hotararea nr.52
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 26 iunie 2013
Hotararea nr.51 privind vanzarea la licitatie publica deschisa a suprafetei de 15 mp. teren situat in Piata Reoublicii nr.3 inscris in CF 100366 Agnita, top.100366, domeniul privat al orasului Agnita.
Hotararea nr.50 privind privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 13163/2007 modificat subsecvent prin actele aditionale nr.1/2008, 2/2009, 3/2010, 4/2011, 5/2012, 6/2013 incheiat intre Orasul Agnita si Banca Comerciala Romana pentru imobilul situat in orasul Agnita, judetul Sibiu str. I Decembrie nr.l, imobil inscris in CF Agnita nr.10040ICI-UI - Sediu Banca-
Hotararea nr.49 privind inscrierea si parllclparea la concursul organizat intre localitatile urbane si rurale din judetul Sibiu pentru realizarea obiectivelor de buna gospodarire
Hotararea nr.48
privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Agnita
Hotararea nr.47
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 mai 2013
Hotararea nr.46 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de inters local pe anul 2013 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare a venitului minim garantat
Hotararea nr.45
privind aprobarea proiectului, a participarii Primariei orasului Agnita in calitate de partener si a cheltuielilor aferente proiectului Implementarea unei solutii de e-guvemare in cadrul parteneriatului cu lider Consiliul Judetean Sibiu" finantat pnn Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Econimice.
Hotararea nr.44
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 20 mai 2013
Hotararea nr.43 privind aprobarea contractarii unel finantari rambursabile interne in valoare de 4.000.000 lei.
Hotararea nr.42 privind atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a unui imobil teren situat in localitatea Ruja nr.32
Hotararea nr.41 privind aprobarea Actului Aditional care modifica Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Eco Valea Hartibaciului SA
Hotararea nr.40
privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constritutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Valea Hartibaciului si al Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Valea Hartibaciului
Hotararea nr.39
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 24 aprilie 2013
Hotararea nr.38
privind aprobarea asocierii dintre Judetul Sibiu prin Consiliul judetean Sibiu si orasul Agnita prin Consiliul local Agnita in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modemizare si extindere Camin Cultural Coves
Hotararea nr.37
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 15 aprilie 2013
Hotararea nr.36 pprivind stabilirea destinatiei spatiului inscris in cf 101220-C2 si scoaterea la licitatie publica un vederea inchirierii
Hotararea nr.35
privind trecerea unui imobil teren si constructie din domeniul privat al orasului Agnita in domeniul public al orasului concomitent cu completarea listei bunurilor de retur, anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de apa si canalizare catre SC Apa Tarnavei Mari SA Medias
Hotararea nr.34
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 5 aprilie 2013
Hotararea nr.33 privind revocarea HCL nr.13/2013 referitoare la atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a unui imobil teren situat in localitatea Ruja nr.32
Hotararea nr.32 privind aprobarea utilizarii exedentului rezultata la data de 31.12.2012 ca sursa de finantare a cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare pentm anul 2013
Hotararea nr.31 privind aprobarea Bugetului de venituri Sl cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2013 si estimari pentm anii 2014-2016
Hotararea nr.30 privind aprobarea Bugetului de venituri Sl cheltuieli Sl Agenda Culturala a Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita
Hotararea nr.29 privind aprobarea organigramei Sl statului de functii precum Sl bugetul de venituri si cheltuieli al UAMS Agnita
Hotararea nr.28 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentm aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita si pentm serviciile de interes local pentru anul 2013 Initiator
Hotararea nr.27
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentm anul2013, pentm aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita si Serviciilor subordonale
Hotararea nr.26
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 martie 2013
Hotararea nr.25 privind aprobarea Actului aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
Hotararea nr.24 privind aprobarea Actului aditionalla actul constitutiv al SC ECO-VALEA HARTIBACIULUI S.A.AGNITA
Hotararea nr.23 privind aprobarea constituirii la nivelul orasului Agnita a comisiei locale de ordine publica
Hotararea nr.22 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora pe semestrul II al anului scolar 2012/2013 si semestrul I al anului scolar 2013/2014
Hotararea nr.21
privind aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor si stabilirea listei de prioritati, in vederea repartizarii locuintelor ANL din orasul Agnita precum si a structurii pe specialitati a membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor
Hotararea nr.20
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 februarie 2013
Hotararea nr.19 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita acordat Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Sibiu pentru imobilul situat in Agnita str.Fabricii - Centrala Tennic
Hotararea nr.18 privind aprobarea cotizatiei orasului Agnita membra a ADI ECO Sibiu si a bugetului acesteia pentru anul 2013
Hotararea nr.17 privind repartizarea unui imobil situat in loealitatea Agnita in vederea inehirierii
Hotararea nr.16
privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita pentru anul scolar 2013-2014
Hotararea nr.15
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 ianuarie 2013
Hotararea nr.14 privind aprobarea Documentatiilor PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI AGNITA si REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
Hotararea nr.13 privind aprobarea unor documentatii de urbanism
Hotararea nr.12 privind dezlipirea imobilului teren situat in intravilanul orasului Agnita, inseris in CF 6280 Agnita nr. Top.4644/1
Hotararea nr.11 privind constituirea comisiei de licitatie pentu  concesionarea, inchirierea si vanzarea domeniului privat al statului sau a terenurilor apartinand unitatilor administrativ teritoriale destinate constmirii
Hotararea nr.10 privind modul de organizare si finantare a institutiilor publice din subordinea orasului Agnita finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul local sau finantate integral din venituri proprii
Hotararea nr.9 privind repartizarea unui imobil situat in loealitatea Agnita in vederea inehirierii
Hotararea nr.8
privind repartizarea unor imobile situate in localitatea Ruja in vederea inchirierii
Hotararea nr.7
privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 12 ianuarie 2013
Hotararea nr.6
privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul fiscal 2013
Hotararea nr.5
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 9 ianuarie 2013
Hotararea nr.4 privind modul de organizare si finantare a institutiilor publice din subordinea orasului Agnita finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul local sau finantate integral din venituri proprii
Hotararea nr.3 privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea Orasului Agnita in instanta
Hotararea nr.2
privind aprobarea acoperii definitive din excedentul bugetului local al deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2012
Hotararea nr.1
Alegerea presedintelui de sedinta

2012

HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 19 decembrie 2012
Hotararea nr.92 privind avizarea unor documentatii de urbanism
Hotararea nr.91 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 16 mp. teren situat in str.Piata Republicii nr.3 inscris in CF 102123 Agnita, top.l02123, domeniul privat al orasului
Hotararea nr.90 privind completarea cap.IX - Taxe speciale din Anexa nr.l la HCL nr.86/28.11.2012 privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2013
Hotararea nr.89
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul IV 2012
Hotararea nr.88
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 noiembrie 2012
Hotararea nr.87 privind aprobarea Regulamentului pentm locuintele din fondul locativ de stat si al locuintelor din domeniul privat al u.a.t Agnita destinate inchirierii
Hotararea nr.86 privind stabilirea impozitelor si tazelor locale pe anuI 2013.
Hotararea nr.85 privind modificarea si completarea programului de investitii pentru anul 2012.
Hotararea nr.84 privind rectificarea bugetului de venituri S1 cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV.2012
Hotararea nr.83
privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 30.09.2012 pe cele doua sectiuni, respectiv sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.
Hotararea nr.82
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 octombrie 2012
Hotararea nr.81 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in Agnita str.Piata Republicii nr.13, Palatului Copiiilor Sibiu, Filiala Agnita
Hotararea nr.80 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a cotei de 1/3 din imobilul teren si constructie situat in Agnita str.Piata Republicii nr.l
Hotararea nr.79 privind modificarea si completarea programului de investitii pentru anul 2012.
Hotararea nr.78
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul IV 2012
Hotararea nr.77
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 15 octombrie 2012
Hotararea nr.76 privind aprobarea unor documente necesare pentru acreditarea serviciilor furnizate de Serviciul Public de Asistenta Sociala
Hotararea nr.75
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Seviciului Public de Asistenta Sociala
Hotararea nr.74
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 septembrie 2012
Hotararea nr.73 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local
Hotararea nr.72 privind modificarea componentei Comisiei pentru invatamant. sanatate si familie, activitati social culturale, sportive, munca si protectie sociala, si a Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
Hotararea nr.71 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Agnita
Hotararea nr.70 privind aprobarea studiului de Fezabilitate revizuit al proiectului "Sistem de Management integrat al deseurilor in judetul Sibiu"
Hotararea nr.69 privind mandatarea Primarului orasului Agnita in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ECO Sibiu
Hotararea nr.68 privind retragerea dreptului de folosinta a suprafetei de 100 mp. din terenul inscris in CF 4157 nr. top. 5781/2/1 in suprafata de 200 mp. si includerea in domeniul privat al orasului Agnita
Hotararea nr.67 privind prelungirea perioadei de folosinta gratuita a bazei sportive Agnita, Clubul Sportiv Agnita
Hotararea nr.66 privind dezlipirea imobilului teren intravilan - curti constructii - situat in Agnita str. Piata Republicii nr. 3, inscris in CF 100882 Agnita nr. top. 489/1
Hotararea nr.65
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul III 2012
Hotararea nr.64
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 24 august 2012
Hotararea nr.63 privind modificarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2012.
Hotararea nr.62 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul III 2012
Hotararea nr.61
privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la 31.12.2011 ca sursa de finantare a unor cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare pe anul 2012
Hotararea nr.60
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 14 august 2012
Hotararea nr.59

privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 30.06.2012 pe cele doua sectiuni, respectiv sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare

Hotararea nr.58

privind numirea domnului Sarbu loan ca director interimar la Casa de Cultura "Ilarion Coeisiu" Agnita

Hotararea nr.57

privind supendarea eontraetului de munea pe perioada determinata al doamnei David Doina, medic - director la Unitatea de Asistenta Medico­Sociala Agnita.

Hotararea nr.56
privind privind modificarea si completarea anexei nr.l la H.C.L. nr.25129.03.2012 referitoare la aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare a venitului minim garantat.
Hotararea nr.55
privind mandatarea domnului Dragoman loan in calitate de primar al orasului Agnita, ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AP A TARNAVEI MARI Medias.
Hotararea nr.54
privind mandatarea domnului Dragoman loan in calitate de primar al orasului Agnita, ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO V ALEA HARTIBACIULUI Agnita.
Hotararea nr.53
privind modificarea si completarea H.C.L.nr.3112001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Agnita cu un numar de 14 apartamente situate in orasul Agnita, str.Fabricii si str.Spitalului
Hotararea nr.52

privind modificarea si completarea H.C.L.nr.3112001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Agnita cu imobilul teren si constructie situat in orasul Agnita, str.Piata Republicii nr.l in cota de 113

Hotararea nr.51
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 20 iulie 2012
Hotararea nr.50 privind modificarea HCL nr. 46/2912 referitoare la constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
Hotararea nr.49 privind modificarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2012
Hotararea nr.48
privind irectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trim. III 2012
Hotararea nr.47
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de constituire a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 iunie 2012
Hotararea nr.46 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domeni de activitate
Hotararea nr.45 privind alegerea viceprimarului orasului Agnita
Hotararea nr.4/44 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.3/44 privind constituirea consiliului local al orasului Agnita
Hotararea nr.2/44
privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 10 iunie 2012
Hotararea nr.1/44
Alegerea comisiei de validare
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 10 mai 2012
Hotararea nr.43 privind modificarea statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Agnita pentru anul 2012
Hotararea nr.42 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Agnita pe trimestrul I 2012 pe cele doua sectiuni, respectiv sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare
Hotararea nr.41 privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Velicea Nicolae
Hotararea nr.40
privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Matei Dumitru
Hotararea nr.39
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 9 mai 2012
Hotararea nr.38
privind modificarea anexelor 1 si 2 la HCL nr. 33/05.04.2012 referitor la aprobarea proiectului "Centrul de Informare si Promovare Turistica Agnita"
Hotararea nr.37
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 11 aprilie 2012
Hotararea nr.36
privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 400,75 ha pasune comunala care apartine domeniului privat al orasului Agnita
Hotararea nr.35
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 5 aprile 2012
Hotararea nr.34 privind aproarea Studiului de fezabilitate, aferent proiectului "Centru de Informare si Promovare Turistica Agnta"
Hotararea nr.33
prvnd aprobarea proiectului "Centru de Informare si Promovare Turistica Agnta"
Hotararea nr.32
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 martie 2012
Hotararea nr.31

privind repartizarea imobilului cu destinatie de locuinta situat in localitatea Agnita str.Mihai Viteazu nr.42, in vederea inchirierii

Hotararea nr.30

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului situat in orasul Agnita str.Piata Republicii nr. 13, spatiu cu alta destinatie decat ace a de locuinta

Hotararea nr.29

privind aprobarea aderarii comunei Altana la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO-Valea Hartibaciului si aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Valea Hartibaciului.

Hotararea nr.28
privind executia bugetului local al orasului Agnita pe anul 2011
Hotararea nr.27
privind incetarea aplicabilitatii HCL nr.3/2011 privind darea in folosinta cu titlu gratuit catre Societatea Prograsul Silvie - Filiala Sibiu a imobilului inscris in CF 100792 nr.top.1 00792 C 1-U1 situat in orasul Agnita str.Mihai Viteazu nr.6
Hotararea nr.26
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul2012 al aparatului de specialitate al Primarului si a Serviciilor Publice.
Hotararea nr.25
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012 in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele a pte de munca din familiile beneficiare ale venitului minim garantat
Hotararea nr.24

privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Judetean Sibiu a imobilului teren cu rampa deseuri identificat in CF nr. 100730 Chirpar nr. top 100730 in suprafata totala de 18400 mp. apartinand domeniului public al
orasului Agnita si aprobarea contractului cadru de administrare

Hotararea nr.23
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 12 martie 2012
Hotararea nr.22 privind completarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2012
Hotararea nr.21
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul I 2012
Hotararea nr.20
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 februarie 2012
Hotararea nr.19 privind vanzarea cotei de 71/119 parti din suprafata totala de 119mp din terenul aferent constructiei, situat in orasul Agnita str. Piata Republicii nr. 3
Hotararea nr.18 privind aprobarea aderari comunelor Barghis si Iacobeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO-Valea Hartibaciului
Hotararea nr.17 privind anularea creantelor fiscale restante de pana la 5 lei, ale persoanelor fizice si juridice, aflate in sold la data de 31.12.2011
Hotararea nr.16 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Agnita pentru anul scolar 2012-2013
Hotararea nr.15
privind atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a imobilului teren si constructie situat in Agnita str. Piata Republicii nr. 13
Hotararea nr.14
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 ianuarie 2012
Hotararea nr.13 privind revocarea HCL nr.91 din 18.11.2011 referitoare la modificarea si completarea structurii organizatorice a Spitalului orasenesc Agnita
Hotararea nr.12
privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la 31.12.2011 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru anul 2012
Hotararea nr.11
privind aprobarea bugetului local al orasului Agnita pe anul 2012
Hotararea nr.10
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli su Agenda Culturala a Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu" Agnita pe anul 2012
Hotararea nr.9
privind aprobarea organigramei si statului de functii precum si a bugetului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pentru anul 2012
Hotararea nr.8
privind modificarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului orasului Agnita si a Serviciilor Publice pentru anul 2012
Hotararea nr.7
privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II an scolar 2011-2012 si semestrul I an scolar 2012-2013
Hotararea nr.6
privind aprobarea alocarii de fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finantarea complementara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
Hotararea nr.5
privind aprobarea Conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetului Sibiu si Consiliul local Agnita pentru functionarea si cofinantarea Serviciului de ingrijire la domiciliu
Hotararea nr.4
privind aprobarea cotizatiei orasului Agnita membra a ADI ECO Sibiu si a bugetului acesteia pentru anul 2012
Hotararea nr.3
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 9 ianuarie 2012
Hotararea nr.2
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul ugetului local a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2011
Hotararea nr.1
Alegerea presedintelui de sedinta

2011

HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 21 decembrie 2011
Hotararea nr.100

privind modificarea indicatorilor tehnico economici ai Studiului de fezabilitate "Retele de canalizare a apei uzate Ruja si Coves, judetul Sibiu aprobat prin Hotararea Consiliului Local al orasului Agnita nr. 31/2011

Hotararea nr.99
privind reactualizarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta din fondul locativ de stat
Hotararea nr.98
privind completarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2011
Hotararea nr.97
privind rectifiearea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul IV 2011
Hotararea nr.96
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 noiembrie 2011
Hotararea nr.95
privind aprobarea Regulamentului (ROF si ROI) al UAMSAGNITA
Hotararea nr.94
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV 2011
Hotararea nr.93
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
Hotararea nr.92
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de18 noiembrie 2011
Hotararea nr.91
privind modificarea si completarea structurii organizatorice a Spitalului orasenesc Agnita
Hotararea nr.90
privind aprobarea modificarilor Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita, Dumbraveni, judetul Sibiu"
Hotararea nr.89
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 14 noiembrie 2011
Hotararea nr.88
privind alipirea imobilelor terenuri situate in Agnita str.Scolii, identificate in CF 100359, CF 100360, CF 100361 si CF 100362 domeniul privat al orasului Agnita
Hotararea nr.87
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 8 noiembrie 2011
Hotararea nr.86
privind avizarea documentatiilor Plan Urbanistic General al orasului Agnita si Regulamentul Local de Urbanism al orasului Agnita
Hotararea nr.85
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 octombrie 2011
Hotararea nr.84
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului
Hotararea nr.83
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV.2011
Hotararea nr.82
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 4 octombrie 2011
Hotararea nr.81
privind modificarea si completarea anexei nr.1 Agenda Culturala a Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu” Agnita pe anul 2011 aprobata prin HCL nr.10 17.02.2011
Hotararea nr.80
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 septembrie 2011
Hotararea nr.79
privind completarea programului de investitii pe anul 2011
Hotararea nr.78
privind rectificarea bugetului pe trim. IV 2011
Hotararea nr.77
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 septembrie 2011
Hotararea nr.76

privind modificarea organigrarnei si statului de functii al aparatului de sprecialitate al Primarului orasului Agnita si a Serviciilor Publice pentru anul 2011

Hotararea nr.75

privind dezmembrarea imobilului teren situat in Agnita, inscris in CF 100366 nr.top.489128

Hotararea nr.74

privind atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a unui imobil teren situat in intravilanul orasului Agnita, str.Avrarn Iancu nr.129

Hotararea nr.73
privind acceptarea donatiei facuta de catre Crucea Rosie Gennania - Heidelberg pentru serviciul "Apel de urgenta la domiciliu"
Hotararea nr.72
privind privind modificarea HCL nr.67/2009 privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare pe raza unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Eco-Valea Hartibaciului"
Hotararea nr.71
privind rectificarea bugetului pe trim. IV 2011
Hotararea nr.70
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 15 septembrie 2011
Hotararea nr.69
privind aprobarea valorii totale a proiectului "Reabilitare si modemizare artera principala infrastructura oras Agnita - judetul Sibiu, ca urrnare a modificarii cotei TVA de la 19% la 24%
Hotararea nr.68
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 august 2011
Hotararea nr.67

privind trecerea in administrarea Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a DC 31 Agnita(DJ-I06) Coves pe perioada realizarii proiecteior prioritar din cadrul Progranmiui National de Dezvoltare a Infrastructurii

Hotararea nr.66

privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala dornnului Samu Ilie

Hotararea nr.65

privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala dornnului Cimpoier Dorinel

Hotararea nr.64

privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala domnului San Stefan Remus

Hotararea nr.63
 privind retragerea folosintei gratuite a terenului atribuit conform Legii nr.15/2003 dornnului Caseriu Dragos
Hotararea nr.62
privind privind retragerea folosintei gratuite a terenului atribuit conform Legii nr.15/2003 doarnnei Faur Alina Nicoleta
Hotararea nr.61
privind retragerea folosintei gratuite a terenului atribuit conform Legii nr.15/2003 domnului Anghel Cristian
Hotararea nr.60
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 iulie 2011
Hotararea nr.59

privind modificarea si completarea programului de investitii Initiator - primarul orasului Agnita

Hotararea nr.58

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.III. 2011.

Hotararea nr.57
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor si crearea de locuri de munca in orasul Agnita
Hotararea nr.56
privind contributia orasului Agnita la cheltuielile eligibile din cadrul Proiectului "Reabilitarea si dotarea Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita, judetul Sibiu
Hotararea nr.55
privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii Bucuresti a imobilului Constructii Casa de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita si a terenului aferent acestuia, pe durata de realizare a investitiei.
Hotararea nr.54
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 7 iulie2011
Hotararea nr.53
privind solicitarea de trecere in domeniul public al orasului Aguita si in administrarea Consiliului local al orasului Agnita a drumurilor forestiere aflate pe raza orasului Agnita
Hotararea nr.52
privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului infonnatic e-sanatate la Spitalul Orasenesc Agnita"
Hotararea nr.51
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 iunie 2011
Hotararea nr.50

privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1800 mp. teren, apartinand domeniului privat al orasului Agnita, situat in str.Avram Ianeu nr.134 cu destinatie construetii industriale si edilitare

Hotararea nr.49

privind modificarea si completarea H.C.L. nr.66/2010 referitoare la vanzarea terenului aferent construetiei situate in Agnita, str.Piata Republieii nr.3

Hotararea nr.48
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil teren si constructie, apartinand domeniului privat al orasului Agnita, situat in Agnita, str.1 Decembrie nr.ll
Hotararea nr.47
privind modificarea organigramei si statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita
Hotararea nr.46
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Hotararii Guvemului nr.333/2003, a Legii nr.650/2002 de aprobare a 0.0. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata
Hotararea nr.45
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 06 iunie 011
Hotararea nr.44
 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu" Agnita, judetul Sibiu
Hotararea nr.43
privind trecerea din domeniul public al orasului Agnita in domeniul privat, a imobilului Casa de Cultura "Ilarion Cocisiu" Agnita - Constructie si teren aferent
Hotararea nr.42
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 25 mai 2011
Hotararea nr.41 privind modifiearea organigramei SI statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita
deschide
Hotararea nr.40
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea drumurilor forestiere apartinand orasului Agnita"
Hotararea nr.39

privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat din orasul Agnita str. Horea nr.l7 C - Statie de pompieri Agnita, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt.Dumitru Croitoru" , sectia Agnita

Hotararea nr.38

privind executia bugetului local al orasului Agnita pe anul 2011

Hotararea nr.37
privind dezmembrarea imobilului teren situat in Agnita, str.Avrarn Iancu inscris in CF 100712 nr.top.573011l8
Hotararea nr.36
 privind aprobarea solicitarii de preluare in administrare a unui bun imobli, care face obiectul cererii de trecere in proprietatea publica a statului
Hotararea nr.35
privind stabilirea criteriilor de evaluare a veniturilor potentiale care se iau in calcul la stabilirea ajutorului social
Hotararea nr.34
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 12 mai 2011
Hotararea nr.33
privind modificarea si completarea HCL nr.24/2011 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie "Reabilitare si modemizare DC 31 Agnita (DJ 106) - COVES
Hotararea nr.32
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 10 mai 2011
Hotararea nr.31
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retele de canalizare a apei uzate Ruja si Coves, judetul Sibiu"
Hotararea nr.30
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Agnita
Hotararea nr.29
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 11 aprilie 2011
Hotararea nr.28
privind aprobarea cotizatiei orasului Agnita membra ADI ECO Sibiu pentru anul 2011.
Hotararea nr.27
privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravenienti a muncii in folosul comunitatii
Hotararea nr.26
privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor aflate in proprietatea privata a orasului Agnita.
Hotararea nr.25
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 17 martie 2011
Hotararea nr.24
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie "Reabilitare si modernizare DC 31 Agnita (DJ 106) Coves
Hotararea nr.23
Alegerea presedintelui de sedinta
deschide
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 16 martie 2011
Hotararea nr.22
privind constituirea comisiei de licitatie pentru concesionarea , inchirierea si vanzarea terenurilor apartinand domeniului privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale destintate construirii
Hotararea nr.21
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 februarie 2011
Hotararea nr.20
privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita si pentru servieiile publice de interes local pentru anul 2011
Hotararea nr.19

privind includerea in fondul forestier national a suprafetei de 231,00 ha pasune impadurita aflata in proprietatea privata a orasului Agnita si administrarea acesteia in regim silvic

Hotararea nr.18

privind delegarea de gestiune prin concesionare a servieiului de iluminat public

Hotararea nr.17
privind infiintarea Serviciului de ilurninat public al orasului Agnita si aprobarea Regularnentului de organizare si functionare
Hotararea nr.16
privind atestarea la domeniul privat al orasului Aguita a unor imobile - terenuri situate in intravilanul orasului Aguita
Hotararea nr.15
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 3843/19284 mp. teren apartinand domeniului privat al orasului Aguita situat str.Avram Iancu nr.l34 cu destinatie constructii industriale si edilitare
Hotararea nr.14
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 7 februarie 2011
Hotararea nr.13
privind aprobarea actului additional la contractul de administrare nr.717/0S.02.2003 incheiat cu Directia Silvica Sibiu
Hotararea nr.12
privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la 31.12.2010 pentru finantarea unor investitii si dezvoltarea serviciilor publice locale pe anul 2011
Hotararea nr.11 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2011
Hotararea nr.10 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si Agenda Culturala a Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu” Agnita pe anul2011
Hotararea nr.9 privind aprobarea organigramei si statului de functii precum si a bugetului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pentru anul 2011
Hotararea nr.8 privind initierea elaborarii documentatiei PUZ pentru terenul destinat construetiei "Statie de epurare ape uzate Agnita"
Hotararea nr.7

privind aprobarea planului de activitati si lucrari de interes local pe anul 2011 pentru persoanele apte de munea din familile beneficiare a venitului minim garantat.

Hotararea nr.6 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2011, pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Serviciul Public de Asistenta Sociala
Hotararea nr.5 privind reorganizarea politiei comunitare ca structura de politie locala
Hotararea nr.4 Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 14 ianuarie 2011
Hotararea nr.3
privind privind darea in folosinta cu titlu gratuit catre Societatea Progresul Silvic - Filiala Sibiu a imobilului inscris in CF 100792 nr. Top.100792 Cl -Ullsituat in orasul Agnita str. Mihai Viteazu nr.6, cu suprafata de 105 mp in vederea realizarii unui "Centru de vizitare" a ariilor naturale protejate ROSCI 0227 Sighisoara - Tarnava Mare si ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului, proiectului ce urmeaza a fi finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu - Axa Prioritara 4 " Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii.
Hotararea nr.2
privind dezmembrarea imobilului curti constructii, situat in Agnita str.Mihai Viteazu nr.6, inscris in CF 100792 Agnita nr.top.1 00792 C1 si atestarea la domeniul public al orasului Agnita al corpului din Top 100792- CI-Ul
Hotararea nr.1
Alegerea presedintelui de sedinta

2010

 

HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 decembrie 2010
Hotararea nr.77

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV anul 2010

Hotararea nr.76
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 21 decembrie 2010
Hotararea nr.75 privind constituirea la nivelul orasului Agnita a comisiei locale de ordine publica
Hotararea nr.74

privind modificarea si completarea programului de investitii pe trim.IV. 2010

Hotararea nr.73

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV anul 2010

Hotararea nr.72
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 noiembrie 2010
Hotararea nr.71 privind desemnarea reprezentanilor Consiliului Local al orasului Agnita in Consiliul de administratie al Spitalului orasenesc Agnita
Hotararea nr.70

privind dezmembrarea imobilului teren situat in Agnita, inscris in CF 100204 NR.TOP.573011/11111.

Hotararea nr.69 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2011
Hotararea nr.68 privind aprobarea solicitarii adresate Consiliului Judetean Sibiu in vederea promovarii unui proiect de hotarare de guvern pentro trecerea drumurilor forestiere si a terenului aferent acestora din domeniul public al statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor Rornsilva in domeniul public al orasului Agnita si in administrarea Consuiliului local Agnita
Hotararea nr.67

privind stabilirea destinatieie terenului situat in Agnita sat Coves ca teren pentru realizarea investitiei - Statie de epurare ape uzate

Hotararea nr.66

privind vanzarea terenului aferent constructieie situate in Agnita slr.Republicii nr.3 inscris in CF 100260 NR.TOP.49011.

Hotararea nr.65

privind aprobarea apartamentarii imobilului constructii, situate in Agnita, str.Avram lancu nr.134

Hotararea nr.64
privind modificarea si completarea programului de investitii pe trim.IV. 2010
Hotararea nr.63

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.lV anul 2010

Hotararea nr.62
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 14 octombrie 2010
Hotararea nr.61

privind modificarea si completarea programului de investitii pe trim.IV. 2010

Hotararea nr.60

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim.IV anul 2010

Hotararea nr.59
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 septembrie 2010
Hotararea nr.58 privind compIetarea programuIui de investitii aI orasauIui Agnita pe anuI 2010
Hotararea nr.57 privind rectificarea bugetului de venituri si cheItuieIi aI orasuIui Agnita pe trim.III si trim.IV anuI 2010
Hotararea nr.56 privind atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a imobilului - teren situat in intravilanul orasului Agnita inscris in CF nr.100366 nr.top.,489/2
Hotararea nr.55 privind vanzarea la licitatie publica deschisa a unui imobil teren si constructie agricola (siloz) apartinand domeniului privat al orasului Agnita, situat in Ruja.
Hotararea nr.54

privind vanzarea terenului aferent situat in Agnita, str.l Decembrie nr.24

Hotararea nr.53 privind repartizarea imobilului locuinta situat In Agnita str. Horea nr.2, in vederea inchirierii
Hotararea nr.52 privind privind repartizarea imobilului locuinta situat in Ruja nr.256, in vederea inchirierii.
Hotararea nr.51 privind privind repartizarea imobilului locuinta situat in Agnita str. I Decembrie nr.52, apt.2, in vederea inchirierii
Hotararea nr.50
privind repartizarea imobilului locuinta situat In Agnita str.1 Decembrie nr.52, apt. I-parter, in vederea inchirierii
Hotararea nr.49
privind repartizarea imobilului locuinta situat In Agnita str. Piata Republicii nr.16, in vederea inchirierii
Hotararea nr.48
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 august 2010
Hotararea nr.47

privind alipirea imobilelor terenuri situate in Agnita str.Bisericii, identificate in CF 100431, 100432, 100273, 100433, domeniul privat al orasului Agnita

Hotararea nr.46
privind atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a imobilelor - terenuri situate in intravilanul orasului Agnita
Hotararea nr.45
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 iulie 2010
Hotararea nr.44 privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta din fondullocativ de stat.
Hotararea nr.43 privind completarea programului de investitii pe anul2010
Hotararea nr.42 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.III 2010
Hotararea nr.41 privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte orasul Agnita in GAL Microregiunea Hartibaciului .
Hotararea nr.40
privind incetarea aplicabilitatii HCL nr.20/2010 privind modificarea a1in.2 aI art.97 din Regulamentul de organizare si functionare aI Consiliului local al orasului Agnita
Hotararea nr.39
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil teren apartinand domeniului privat al orasului Agnita situat in Ruja nr.250
Hotararea nr.38
privind aprobarea organigrarnei si statului de functii pentru aparatul de specialitate aI primarului orasului Agnita si pentru Serviciile Publice
Hotararea nr.37
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 iunie 2010
Hotararea nr.36 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita, pe trimestrul III 2010
Hotararea nr.35 privind trecerea in subordinea Consiliului Local Agnita a unitati sanitare cu paturi - Spitalul orasenesc Agnita, prin preluarea managementului asistentei medicale acordale.
Hotararea nr.34
privind atestarea la domeniul prival al orasului Agnita a unui imobi- teren intravilan, situat in orasul Agnita, localitalea Ruja.
Hotararea nr.33
privind atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a unor imobile ­terenuri, situate in intravilanul orasului Agnita.
Hotararea nr.32
privind alipirea a doua imobile teren arabil, situate in orasul Agnita, inserise in CF 10633 nr. top.335 si CF 100512 nr. top.331, intr-un singur imobil.
Hotararea nr.31
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 mai 2010
Hotararea nr.30 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Agnita
Hotararea nr.29 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita
Hotararea nr.28
privind aprobarea participarii orasului Agnita ca partener in proiectul "Biblionet - lumea in biblioteca mea"
deschide
Hotararea nr.27
privind dezmembrarea imobilului teren de constructii situat in Agnita, trup intravilan nr.8 Agnita, inscris in CF 100505 Agnita nr.top.6028/l, 6029/1/1
Hotararea nr.26
privind atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a unor imobile - terenuri situate in intravilanul orasului Agnita
Hotararea nr.25
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 aprilie 2010
Hotararea nr.24
privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Consiliul Local Agnita si Consiliul Judetean Sibiu, in vederea cofinantarii fumizarii serviciului de ingrijire la domiciliu
Hotararea nr.23
privind aprobarea Serviciului de ingrijire la domiciliu
Hotararea nr. 22
privind stabilirea taxei de inchiriere a microbuzului din dotarea Serviciului Public de Asistenta Sociala .
Hotararea nr. 21
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 martie 2010
Hotararea nr.20
privind modificarea alin.2 al art. 97 din Regularnentul de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Agnita aprobat prin HCL nr.1 07/28.10.2009
Hotararea nr.19
privind aprobarea Prograrnului de ocupare temporara a fortei de munca si a lucrarilor ce se vor executa in anul2010 de catre somerii care urrneaza a se angaja conform art.78 din Legea nr.76/2002
Hotararea nr.18
privind executia bugetului local al orasului Agnita pe anul 2009.
Hotararea nr.17
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 24 februarie 2010
Hotararea nr.16
privind privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiilor de urbanism "PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI AGNITA si "REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM"
Hotararea nr.15
privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita pentru anul 2010
Hotararea nr.14

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2010

Hotararea nr.13

privind aprobarea utilizarii fondului de rulment pentrui fmantarea unor investitii si dezvoltarea serviciilor publice locale in anul 2010

Hotararea nr.12
privind aprobarea organigramei si statului de functii, a Agendei Culturale precum si a Bugetului de venituri si cheltuieli a Casei de Cultura "lIarion Cocisiu" Agnita
Hotararea nr.11
privind aprobarea organigramei si statului de functii precum si a bugetului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pentru anul 2010
Hotararea nr.10

privind aprobarea organigramei si statului de functii al Serviciilor Publice de interes local, pentru anul 2010

Hotararea nr.9
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 ianuarie 2010
Hotararea nr.8
privind modificarea HCL nr. 121/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evolutie al tarifelor si a cofinantarii pentru proiectul "Sistem de anagement integrat al deseurilor in judetul Sibiu"
Hotararea nr.7
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 22 ianuarie 2010
Hotararea nr.6

privind dezmembrarea imobilului teren de constructii situat in Agnita ,trup intravilan nr.8 Agnita, inscris in CF 100379 Agnita nr.top.6028, 6029/1

Hotararea nr.5

privind aprobarea modificarilor Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apli si apli uzatli in regiunile Medis, Agnita, Dumbrliveni, judetul Sibiu"

Hotararea nr.4
privind prelungirea termenului de atribuire in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in Agnita, str. 1 Decembrie nr.44
Hotararea nr.3
privind privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2010, pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Serviciul Public de Asistenta Sociala
Hotararea nr.2
privind dezmembrarea imobilului teren de constructii situat in Agnita str.Spitalului nr.3-4-5 inscris in CF 100342 Agnita nr.top.4698­4707/10/1/1
Hotararea nr.1
Alegerea presedintelui de sedinta

2009

 

HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 22 decembrie 2009
Hotararea nr.142
privind aprobarea apartamentarii imobilului constructii situat in Agnita str. Avram Iancu nr. 134, inscris in CF 100341-C Agnita
Hotararea nr.141
privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Agnita str. Noua nr. 11, su destinatie sala de sport si sala de clasa, unde functioneaza Scoala Generala cu clasele I-VIII
Hotararea nr.140
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 18 decembrie 2009
Hotararea nr.139
privind modificarea Hotararii nr.86/2009privind scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii spatiului cu destinatie comerciala situat in imobilul din Agnita str, Piata Republicii nr. 11, domeniul privat al orasului Agnita
Hotararea nr.138
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita, pe trimestrul IV 2009
Hotararea nr.137
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 noiembrie 2009
Hotararea nr.136
privind repartizarea imobilului situat in Ruja nr. 315, apartament 3.2, in vederea inchirierii
Hotararea nr.135 privind repartizarea imobilului situat in Ruja nr. 315, apartament 3.1, in vederea inchirierii
Hotararea nr.134
privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala, doamnei Faur Alina
Hotararea nr.133
privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala, domnului Caseriu Dragos
Hotararea nr.132
privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala, domnului Duca Bogdan Ioan
Hotararea nr.131
privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala, domnului Banu Constantin
Hotararea nr.130
privind aprobarea cererii si atribuirea terenului pentru construire locuinta proprietate personala, domnului Anghel Cristian
Hotararea nr.129
privind dezmembrarea imobilului teren situat in Agnita, din corpul funciar in CF nr 3964 Agnita
Hotararea nr.128
privind modificarea anexei nr.1 a Hotarari Consiliului Local i nr.11/2003, privind aprobarea Normelor si reginul contraventiilor, referitoare la gospodarirea, pastrarea ordinii si linisti publice, comert si transport in orasul Agnita
Hotararea nr.127
privind completarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2009
Hotararea nr.126
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita, pe trimestrul IV 2009
Hotararea nr.125
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 20 noiembrie 2009
Hotararea nr.124
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Reamenajarea Parcului Natural Steinburg
Hotararea nr.123
privind aprobarea Proiectului pentru Reamenajarea Parcului Natural Steinburg si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr.122
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 5 noiembrie 2009
Hotararea nr.121
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evolutie al tarifelor si a cofinantarii pentru proiectul "Sistem de anagement integrat al deseurilor in judetul Sibiu"
Hotararea nr.120
privind aprobarea bugetului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Sibiu" pe anul 2009 si a cotizatiei de membru pentru anul 2009
Hotararea nr.119
privind aprobarea Contractului de asociere al unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Sibiu"
Hotararea nr.118
privind aprobarea Actului Aditional la Statutul si a Actului Aditional la Acrul Constitutiv al ADI ECO SIBIU precum si a cotizatiei pentru anul 2010 a membrilor ADI ECO SIBIU
Hotararea nr.117
privind modificarea si completarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2009
Hotararea nr.116
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim. IV 2009
Hotararea nr.115
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 octombrie 2009
Hotararea nr.114
privind completarea hotararii Consiliului Local Agnita nr.67/19.11.2003 privind validarea terenurilor disponibile destinate construirii de locuinte proprietate personala pentru tineri
Hotararea nr.113
privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul fiscal 2010
Anexa 1 Impozite si taxe locale 2010
Anexa 2 tarife Compartiment Agricultura si Cadastru
Anexa 3 taxe si tarife pentru activitatea cultura si sport
Anexa 4 taxe percepute pentru locurile publice
Anexa 5 taxe si tarife UAMS
Anexa 6 taxe si tarife Serviciul Public de Gospodarie Comunala
Hotararea nr.112
privind aprobarea documentatiei PUD parcela teren cu destinatie "Constructie locuinta P+M" documentatie elaborata de sotii Schneider Michael Thomas si sotia Schneider Maria Iulia
Hotararea nr.111
privind aprobarea criteriilor si puctajului pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a listei cu actele necesare complectarii dosarului
Hotararea nr.110
privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind constructia de locuinte pentru tineri destinate inchirierii prin ANL
Hotararea nr.109
privind transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2000mp, aferent construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii prin ANL
Hotararea nr.108
privind dezmembrarea imobilului constructii situat in Agnita str. Piata nr.11 inscris in CF 399 Agnita nr.top.1008
Hotararea nr.107
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Agnita
Hotararea nr.106
privind modificarea si completarea Hotararii nr. 59/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
Hotararea nr.105
privind modificarea si completarea Hotararii nr.57/3/2008 privind constituirea Consiliului Local al orasului Agnita
Hotararea nr.104
privind validarea unui mandat de consilier
Hotararea nr.103
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 23 octombrie 2009
Hotararea nr.102
privind aprobarea proiectului "Sistem informatic integrat e-administratie la nivelul Primariei orasului Agnita: premise pentru oferirea de servicii publice performante si eficiente"
Hotararea nr.101
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 septembriet 2009
Hotararea nr.100
privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC pentru obiectivul de investitii "REABILITAREA CENTRULUI ISTORI AL ORASULUI AGNITA"
Hotararea nr.99
privind aprobarea criteriilor suplimentare de departajare in vederea atribuirii terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003
Hotararea nr.98
privind aprobarea unor documente necesare pentru acreditarea serviciilor furnizate de Serviciul Public de Asistenta Sociala
Hotararea nr.97
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala
Hotararea nr.96
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta etraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 18 septembrie 2009
Hotararea nr.95
privind abrogarea PUD pentru "Extindere hala productie si rampa acces" documentatie initiata de SC Anetheln Mobila Tapitata
Hotararea nr.94
privind modificarea si completarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2009
Hotararea nr.93
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim. IV 2009
Hotararea nr.92
privind aprobarea taxei de salubritate pentru serviciul prestat agentilor economici de catre SC Eco Valea Hartibaciului SA
Hotararea nr.91
privind d aprobarea taxei de salubritate pentru serviciul prestat populatiei din orasul Agnita si localitatile componente Ruja si Coves de catre SC Eco Valea Hartibaciului SA
Hotararea nr.90
privind aprobarea listelor de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii si a locuintelor destinate inchirierii din fondul special constituit
Hotararea nr.89
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 26 august 2009
Hotararea nr.88
privind modificarea si completarea HCL nr 18/2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare artera principala infrastructura oras Agnita-judetul Sibiu" si cheltuielile aferente proiectului
Hotararea nr.87
privind dezmembrarea imobilului-teren- situat in intravilanul orasului Agnita. str, Scolii nr. 22 indentificat in CF 486 Agnita nr.top.5761 in doua loturi distincte
Hotararea nr.86
privind scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii spatiului cu destinatie comerciala situat in imobilul din Agnita str, Piata Republicii nr. 11
Hotararea nr.85
privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in imobilul din str. Mihai Viteazu nr.9
Hotararea nr.84
privind abrogarea HCL Agnita nr. 11/30.01.2008 si nr. 12/30.01.2008, modificarea HCL Agnita nr. 103/19.12.2007, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea de NE a judetului Sibiu" si HCL Agnita nr. 104/19.12.2007, privind aprobarea valorilor fondurilor financiare ce revin Orasului Agnita, Pentru cofinantarea investitiilor si cuprinderea acestor sume in bugetul propriu pentru anul 2008 si in bugetul multianual
Hotararea nr.83
privind aprobarea listei referitoare la stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL
Hotararea nr.82
privind delegarea catre consiliul de administratie al Colegiului Tehnic "A.T. Laurian Agnita a dreptului de administrare pentru terenurile si cladirile in care unitatea de invatamant isi desfasoara activitatea
Hotararea nr.81
privind delegarea catre consiliul de administratie al Gradinitei de copii cu program prelungit Agnita a dreptului de administrare pentru terenurile si cladirile in care unitatea de invatamant isi desfasoara activitatea
Hotararea nr.80
privind delegarea catre consiliul de administratie al Scolii G.D. TeutschAgnita a dreptului de administrare pentru terenurile si cladirile in care unitatea de invatamant isi desfasoara activitatea
Hotararea nr.79
privind incetarea de drept, inaintea expirari normale, a mandatului de consilier local al domnului Calugar Marcel
Hotararea nr.78
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 iulie 2009
Hotararea nr.77
privind modificarea si completarea HCL nr 18/2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare artera principala infrastructura oras Agnita-judetul Sibiu" si cheltuielile aferente proiectului
Hotararea nr.76
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a manifestarilor "ZILELE CULTURALE ALE ORASULUI AGNITA"
Hotararea nr.75
privind aprobarea listei de prioritati su solicitantiipentru locuinte din fondul special constituit si destinat chiriasilor din locuintele retrocedate
Hotararea nr.74
privind modificarea si completarea HCL nr. 47/2009 referitoare la acordarea DIPLOMEI DE AUR familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neitrerupta
Hotararea nr.73
privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE intre Consiliul Local al orasului Agnita si Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu privind infintarea si functionarea unui centru de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare
Hotararea nr.72
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trim. III 2009
Hotararea nr.71
privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primariei
Hotararea nr.70
alegerea presedintelui de sedinta
deschide
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 17 iulie 2009
Hotararea nr.69 privind stabilirea politicii tarifare in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intrecomunitara Eco-Valea Hartibaciului
Hotararea nr.68
privind avizarea Caietului de sarcini si Regulamentului serviciului public de salubrizare furnizat pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intrecomunitara Eco-Valea Hartibaciului
Hotararea nr.67
privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intrecomunitara Eco-Valea Hartibaciului
Hotararea nr.66
alegerea presedintelui de sedinta
deschide
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 iunie 2009
Hotararea nr.65
privind aprobarea listei referitoare la stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locinte pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL
Hotararea nr.64
privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL
Hotararea nr.63
privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari precum si constituirea comisiei de analiza a cererilor
Hotararea nr.62
privind completarea art. 8 lit a din Regulamentul privind normele si regimul contarventiilor privind gospodarirea, pastrarea ordinii si linistii publice, comert si transport in orasul Agnita aprobat prin HCL nr. 11/2003
Hotararea nr.61
privind modificarea si completarea programului de investitii al orasului Agnita pe anul 2009
Hotararea nr.60
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trim. III 2009
Hotararea nr.59
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 22 iunie 2009
Hotararea nr.58
privind aprobarea solicitarii adresate Consiliului Judetean Sibiu in vederea promovarii unui proiect de hotarare de guvern privind modificarea unor elemente de identificare si denumire de bunuri din domeniul public al orasului Agnita
Hotararea nr.57
privind schimbarea unor denumiri de strazi de pe raza administrativ teritoriala a orasului Agnita
Hotararea nr.56
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 09 iunie 2009
Hotararea nr.55
privind solicitarea trecerii drumurilor forestiere si a terenului aferent acestora din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Agnita
Hotararea nr.54
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 mai 2009
Hotararea nr.53
privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea nr. 19/2009 a Consiliului Local al orasului Agnita privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, aferenta proiectului "Agnita Medievala-Restaurarea centrului istoric si valorificareadurabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita"
Hotararea nr.52 privind aprobarea MasterPlanului pentru sistemul de management integrat al deseurilor din judetul Sibiu
Hotararea nr.51 privind aderarea orasului Agnita la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO SIBIU'
Hotararea nr.50 privind aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor depuse de solicitantii de locuinte construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte
Hotararea nr.49 privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC pentru obiectivul de investitii "Reamenajarea parcului natural Steinburg"
Hotararea nr.48 privind acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE al orasului Agnita, domnului IOAN GYURI PASCU
Hotararea nr.47 privind acordarea DIPLOMEI DE AUR familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta
Hotararea nr.46 privind completarea Statutului orasului Agnita
Hotararea nr.45 privind atestarea la domeniul privat al orasului Agnita a unor imobile-terenuri situate in intravilanul orasului Agnita
Hotararea nr.44 privind schimbarea destinatiei spatiului situat in str. Dealului nr.12 din locuinta de serviciu in locuinta
Hotararea nr.43
privind schimbarea destinatiei spatiului situat in str. Piata Republicii nr. 10 din spatiu de locuit in spatiu cu alta destinatie
Hotararea nr.42
privind aprobarea Regulamentului referitor la modalitatea acordarii gratuitatii pe mijlocul de transport local in comun, pentru persoane varstnice
Hotararea nr.41
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 aprilie 2009
Hotararea nr.40
privind organizarea "Zilelor Culturale ale orasului Agnita"
Hotararea nr.39
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe trim. II 2009
Hotararea nr.38
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de10 aprilie 2009
Hotararea nr.37
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modificari privind configuratia retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare menajera a orasului Agnita din cadrul S.F.nr.2003/RO/16/P/PA/013-015
Hotararea nr.36
privind aprobarea participarii orasului Agnita in calitate de asociat la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO-VALEA HARTIBACIULUI"
Hotararea nr.35
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 martie 2009
Hotararea nr.34
privind participarea orasului Agnita la infiintarea Societatii Comerciale ECO-VALEA HARTIBACIULUI S.A.
Hotararea nr.33
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2009
Hotararea nr.32
privind aprobarea utilizarii fondului de lurment pentru finantarea unor investitiisi dezvoltarea serviciilor publice locale in anul 2009
Hotararea nr.31
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si statului de functii si Agende Culturala a Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu" Agnita
Hotararea nr.30
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pentru anul 2009
Hotararea nr.29
privind aprobarea organigramei si a numarului de personal al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pentru anul 2009
Hotararea nr.28
privind aprobarea solicitarii adresate Consiliului judetean Sibiu in vederea promovarii unui proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Agnita a unor imobile si terenuri situate in Agnita, str. Avram Iancu nr. 138-140
Hotararea nr.27
privind aprobarea protocolului de colaborare incheiat intre Primaria Agnita si Gradinita cu Program Prelungit
Hotararea nr.26
privindaprobarea documentatiei P.U.D-construire spatiu comercial P+1
Hotararea nr.25
privind completarea HCL nr. 18/25.02.2009 referitoare la aprobarea proiectului "Agnita Medievala-Restaurarea centrului istoric si valorificareadurabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita"
Hotararea nr.24
privind stabilirea tarifelor de baza, lunare, pentru metru patrat, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, care fac parte din domeniul public privat al orasului Agnita
Hotararea nr.23
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2009, pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta al Persoanelor si Serviciul Public de Asistenta Sociala
Hotararea nr.22
alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 6 martie 2009
Hotararea nr.21
privind trecerea din domeniul privat al statului in domeniul public al orasului Agnita, a imobilelor terenuri situate in Agnita, str.Avram Iancu
Hotararea nr.20
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 25 februarie 2009
Hotararea nr.19
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, aferenta proiectului "Agnita Medievala-Restaurarea centrului istoric si valorificareadurabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita"
Hotararea nr.18
privind aprobarea proiectului "Agnita Medievala-Restaurarea centrului istoric si valorificareadurabila a patrimoniului cultural in vederea cresterii atractivitatii turistice a orasului Agnita"
Hotararea nr.17
privind scoaterea din lista de validare a inventarului terenurilor disponibile destinate construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, a unui teren situat in Agnita str. Gradinilor, atestarea domeniului privat a acestui teren precum si scoaterea la licitatiein vederea vanzarii si stabilirea pretului de pornire a licitatiei
Hotararea nr.16
privind aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor si stabilirea listei de prioritati, in vederea repartizarii locuintelor ANL din orasul Agnita
Hotararea nr.15
privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a terenurilor agricole ramase in rezerva si aflate in administrarea Consiliului Local Agnita, precum si stabilirea pretului de pornire la licitatie
Hotararea nr.14
privind acordul orasului Agnita la impementarea Proiectului "Conservarea biodiveritatii prin realizarea menegmentului integrat pentru siturile Natura 2000 suprapuse din Sudul Transilvaniei" (SCI Tarnava Matre si SPA Podisul Hartibaciului)
Hotararea nr.13
privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local al orasului Agnita in Consiliul de Administratie al Operatorului Regional SC Apa Tarnavei Mari
Hotararea nr.12
privind acordarea unui mandat, Primarului orasului Agnita de a vota"pentru" aprobarea Actului Constituitiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Tarnavei Mari"
Hotararea nr.11
privind executia bugetului local al orasului Agnita pe anul 2008
Hotararea nr.10
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 18 februarie 2009
Hotararea nr.9
privind aprobarea Programului de investitii pe anul 2009
Hotararea nr.8
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 ianuarie 2009
Hotararea nr.7
privind nominalizarea lucrarilor ce se vor executa in anul 2009 de catre somerii care urmeaza a se angaja conform art.78din Legea nr. 76/2002
Hotararea nr.6
privind insusirea modificarii solutiei tehnice din proiectul tehnic - Detalii de executie si cauiete de sarcini, neprevazute lafaza SF pentru "Reabilitarea si modernizarea arterei principale a orasului Agnita" faza PT
Hotararea nr.5
privind aprobarea inscrierii in domeniul privat al orasului si in administrarea Consiliului Local al orasului Agnita a obiectivului de investitii "LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII"
Hotararea nr.4
privind retragerea folosintei gratuite asupra terenului atribuit conform legii nr 15/2003 domnului Rebrisorean Gheorghe
Hotararea nr.3
privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciile Publice, pentru anul 2009
Hotararea nr.2
privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita pentru anul 2009
Hotararea nr.1
Alegerea presedintelui de sedinta

2008

HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 23 decembrie 2008
Hotararea nr.126
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trimestrul IV 2008
Hotararea nr.125
privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii
Hotararea nr.124
privind clarificarea situatiei juridice a unor terenuri
Hotararea nr.123
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 19 decembrie 2008
Hotararea nr.122
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trimestrul IV 2008
Hotararea nr.121
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 05 decembrie 2008
Hotararea nr.120
privind constituirea si utilizarea fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile pentru functionarii publici si personalul contractual pe anul 2008
Hotararea nr.119
privind aprobarea Protocolului de cooperare incheiat intre orasul Agnita si comuna Iacobeni in vederea realizarii in comun a unei portiuni din conducta de alimentare cu apa potabila Agnita-Ruja, pentru tronsonul Agnita, Ruja, Iacobeni, Bradeni, Retis
Hotararea nr.118
privind aprobarea Protocolului de cooperare incheiat intre orasul Agnita si comuna Bradeni in vederea realizarii in comun a unei portiuni din conducta de alimentare cu apa potabila Agnita-Ruja, pentru tronsonul Agnita, Ruja, Iacobeni, Bradeni, Retis
Hotararea nr.117
privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local al orasului Agnita in Consiliul de Administratie al Operatorului Regional SC Apa Tarnavei Mari SA
Hotararea nr.116
privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE in vederea elaborarii Documentatiei PUZ pentru teritoriul aferent Centrului istoric al orasului Agnita
Hotararea nr.115
privind aprobarea documentatiei PUZ -INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI AMENAJARE PARCELA PENTRU CONSTRUIRE CASA S+P+M SI INSTALATII - str. Gradinilor F.N.
Hotararea nr.114
privind modificarea si completarea programului de investitii pe anul 2008
Hotararea nr.113
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trimestrul IV 2008
Hotararea nr.112
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 21 noiembrie 2008
Hotararea nr.111
privind includerea in domeniul privat al orasului Agnitan a bunurilor rezultate in urma implementarii proiectului ECO-Agnita din cadrul Programului PHARE 2003 CES Scheme de investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Dseurilor
Hotararea nr.110
privind modificarea si completarea organigrameni si statului de functii al serviciului public de gospodarie comunala
Hotararea nr.109
privind modificarea si completarea programului de investitii pe anul 2008
Hotararea nr.108
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trimestrul IV 2008
Hotararea nr.107
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 octombrie 2008
Hotararea nr.106
privind aprobarea Protocolului incheiat intre Spitalul orasenesc Agnita si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agnita privind schimbul de spatii
Hotararea nr.105
privind aprobarea Protocolului de cooperare incheiat intre orasul Agnita si comuna Barghis in vederea realizarii in comun a unei portiuni de conducta de alimentare cu apa potabila Agnita -Barghis pentru tronsonul Agnita -Gara Coves
Hotararea nr.104
privind aprobarea propunerilorde criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii
Hotararea nr.103
privind scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii terenului in suprafata de 100mp situat in str. Crisan nr.45
Hotararea nr.102
privind completarea art.7 litera "l" din Regulamentul privind Normele si regimul contraventiilor privind gospodarirea, pastrarea ordinii publice, comert si transport in orasul Agnita
Hotararea nr.101
privind transmiterea suprafetei de 2261,2 ha reprezentand teren cu destinatie forestiera din domeniul privat al orasului Agnita in domeniul public al orasului Agnita
Hotararea nr.100
privind AVIZAREA documentatie PUZ si RUL "Construire casa de locuit S+P+E+M si instalatii, introducere in intravilan str. Gradinilor FN inscris in CF 6140 Agnita, top. 303/2
Hotararea nr.99
privind aprobarea documentatiei PUZ privind teritoriul aferent terenului pentru construire casa, S+P+E+M, si instalatii, introducere in intravilan si schimbare destinatie, teren situat in Agnita, str. A. Iancu prelungire (zona deasupra depozitelor apartinand SC Vicla SRL ) inscris in C.F. 6170N nou top.328/2, initiata de sotii Dalbea
Hotararea nr.98
privind modificarea si completarea programului de investitii pe anul 2008
Hotararea nr.97
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trimestrul IV 2008
Hotararea nr.96
privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul fiscal 2009
Hotararea nr.95
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 septembrie 2008
Hotararea nr.94
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 16 septembrie 2008
Hotararea nr.93
privind aprobarea Studiului de fezabilitate REAMENAJAREA PARCULUI NATURAL STEINBURG, ORASUL AGNITA
Hotararea nr.92
privind aprobarea proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii romilor din orasul Agnita, prin constrirea de locuinte" si a infintarii Grupului de initiative a romilor din orasul Agnita
Hotararea nr.91
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 8 septembrie 2008
Hotararea nr.90
privind aprobarea exercitarii dreptului de uz si de servitute asupra terenului in suprafata de 63 mp. cu titlu gratuit in favoarea S.C. Electrica Serv. SA, A.I.S.E. SIBIU
Hotararea nr.89
privind reabilitarea, modernizarea si dotarea Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu" a orasului Agnita prin PROGRAMUL prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale din mediul mic urban
Hotararea nr.88
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 29 august 2008
Hotararea nr.87
privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE prelungire Closcs zonz "La grajdiuri" orasul Agnita
Hotararea nr.86
privind repartizarea unui spatiu cu destinatie de locuinta situat in orasul Agnita, str. 1 Decembrie nr.52, in vederea inchirierii
Hotararea nr.85
privind repartizarea unui spatiu cu destinatie de locuinta situat in orasul Agnita, str. 1 Decembrie nr.49, in vederea inchirierii
Hotararea nr.84
privind repartizarea unui spatiu cu destinatie de locuinta situat in orasul Agnita, Piata Republicii nr.11, in vederea inchirierii
Hotararea nr.83
privind repartizarea unui spatiu cu destinatie de locuinta situat in orasul Agnita, Piata Republicii nr.11, in vederea inchirierii
Hotararea nr.82
privind repartizarea unui spatiu cu destinatie de locuinta situat in orasul Agnita, Piata Republicii nr.11, in vederea inchirierii
Hotararea nr.81
privind repartizarea unui spatiu cu destinatie de locuinta situat in orasul Agnita, Piata Republicii nr.11, in vederea inchirierii
Hotararea nr.80
privind repartizarea unui spatiu cu destinatie de locuinta situat in orasul Agnita, Piata Republicii nr.11, in vederea inchirierii
Hotararea nr.79
privind aprobarea cofinantarii proiectului "Modernizarea bazei sportive din spatiul periurban al orasului Agnita, judetul Sibiu"
Hotararea nr.78
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al Proiectului "Modernizarea bazei sportive din spatiul periurban al orasului Agnita, judetul Sibiu" a indicatorilor tehnico-economici precum si a altor masuri necesare implementarii proiectului
Hotararea nr.77
privind zonele orasului Agnita considerate ca zone periurbane
Hotararea nr.76
privind acordarea unui mandat special primarului orasului Agnita de a vota "pentru" acceptarea de noi membrii in Asociatie si competarea actului constituitiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Tarnavei Mari" Medias
Hotararea nr.75
privind aprobarea preturilor pentru serviciul de salubrizare din orasul Agnita
Hotararea nr.74
privind vanzarea masei lemnoase fasonata la cioata precum si stabilirea preturilor de vanzare a lemnului de foc si de lucru destinat populatiei
Hotararea nr.73
Alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.72
privind aprobarea inchirierii imobilului unde functioneaza Scoala Generala cu clasele I-VIII, situat in Agnita str. Piata G.D. Teutsch
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 8 august 2008
Hotararea nr.71
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trimestrul III 2008
Hotararea nr.70
privind modificarea valorilor in structura alistelor de investitii publice de interes local finantate din finantari rambursabile interne si virari de credite de la bugetul local
Hotararea nr.69
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 iulie 2008
Hotararea nr.68
privind organizarea "Zilelor Culturale ale Orasului Agnita"
Hotararea nr.67
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comitetul de Coordonare al Centrului de Permanenta
Hotararea nr.66
privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
Hotararea nr.65
privind scoaterea din domeniul public al orasului Agnita, a imobilului "Scoala generala G.D.Teutsch" imobil retrocedat Parohiei Evanghelice C.A.Agnita
Hotararea nr.64
privind avizarea documentatiei PUZ, referitoare la teritoriul aferent terenului pentru construire casa, S+P+E+M, introducere in intravilan si schimbare destinatie, teren situat in Agnita, str. A. Iancu prelungire inscris in C.F. 6170N top.328/2, documentatie initiata de sotii Dalbea
Hotararea nr.63
privind aprobarea P.U.D- construire locuinta P+M
Hotararea nr.62
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 07 iulie 2008
Hotararea nr.61
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul III 2008
Hotararea nr.60
privind alegera presedintelui de sedinta
 
HOTARARILE
adoptate in sedinta de constituire a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de18 iunie 2008
Hotararea nr.59
privind costituirea comisiilor de specialitate pe domeni de activitate
Hotararea nr.58
privind alegera viceprimarului orasului Agnita
Hotararea nr57/4
privind alegera presedintelui de sedinta
Hotararea nr57/3
privind constituirea consiliului local al orasului Agnita
Hotararea nr57/2
privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi in alegerile locale din data de 01.06.2008
Hotararea nr57/1
privind alegerea comisiei de validare
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 21 mai 2008
Hotararea nr.56
privind acordarea unui mandat special primarului orasului Agnita de a vota "pentru" acceptarea de noi membrii in Asociatie si competarea actului constituitiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Tarnavei Mari" Medias
Hotararea nr.55
privind acordarea unui mandat special primarului orasului Agnita de a vota "pentru" aprobarea Strategiei Preliminare de Dezvoltare a Serviciilor de apa si canalizare, in localitatile Rurale din Regiunea de NE a judetului Sibiu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Tarnavei Mari"
Hotararea nr.54
privind acordarea unui mandat special primarului orasului Agnita de a vota "pentru" infiintarea Departamentului "Zetea" in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Tarnavei Mari"
Hotararea nr.53
privind nominalizarea lucrarilor ce se vor executa in anul 2008 de somerii care urmeaza a se angaja conform Legii nr. 76/2002
Hotararea nr.52
privind aprobarea participarii orasului Agnita in calitate de asociat la Asociatia "GAL Microregiunea Hartibaciului"
Hotararea nr.51
privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului Centrala Termica situat in Agnita str. Fabricii FN, Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu
Hotararea nr.50
privind repartizarea imobilului situat in localitatea Ruja nr. 276 in vederea inchirierii
Hotararea nr.49
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe trimestrul II 2008
Hotararea nr.48
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 25 aprilie 2008
Hotararea nr.47
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent proiectului "ECO MANAGEMENT" Agnita - Proiect pentru extinderea sistemului de canalizare a apelor menajere in orasul Agnita, Proiectul si cofinantarea acestuia
Hotararea nr.46
privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Cioca Ioan
Hotararea nr.45
privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Rotar Laurentiu Ioan
Hotararea nr.44
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 martie 2008
Hotararea nr.43
privind aprobarea dezmembrarii terenului cu destinatie constructii locuinte inscris in CF 3479 Agnita nr top. 5848/10, proprietar Statul Roman
Hotararea nr.42
privind destinatia volumului de masa lemnoasa atribuit ca si cota de taiere pentru anul 2008
Hotararea nr.41
privind modificarea si completarea programului de investitii pe anul 2008
Hotararea nr.40
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2008
Hotararea nr.39
privind executia bugetului local al orasului Agnita pe anul 2007
Hotararea nr.38
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 14 martie 2008
Hotararea nr.37
privind aprobarea incadrarii strazilor Mihai Viteazu, Piata Republicii, 1 Decembrie si Avram Iancu un categoria III de drum
Hotararea nr.36
privind modificarea si completarea HCL mr 21/15.02.2008 de aprobare a contractarii unui imprumut-linie de finantare pe termen lung pentru realizarea de investitii publice de interes local din orasul Agnita in suma de 1.200.000 lei
Hotararea nr.35
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind investitia "Reparatii retea canalizare si alimentare cu apa si refacerea carosabilului pe starada Aurel Vlaicu
Hotararea nr.34
privind aprobarea Statutului orasului Agnita
Hotararea nr.33
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 februarie 2008
Hotararea nr.32
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2008, pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Agnita, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Serviciul Public de Asistenta Sociala
Hotararea nr.31
privind aprobarea participarii Consiliului Local al orasului Agnita in calitate de partener la proiectul " E ficientizarea activitatii de evidenta a persoanelor la nivelul judetului Sibiu-SB966"
Hotararea nr.30
privind aprobarea criteriilor de evaloare a cererilor de locuinte pentru tineret, construite de ANL, date in administrarea orasului Agnita
Hotararea nr.29
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Unitatii de Asistenta Medico Sociala Agnita
Hotararea nr.28
privind modificarea art.3 alin.2 din Regulamentul de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico Sociala anexa la HCL nr. 68/2003 modificata prin HCL nr.105/2004
Hotararea nr.27
privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii undei suprafete de 150 mp teren extravilan
Hotararea nr.26
privind instituirea taxei pentru vizitarea muzeului de Istorie "Valea Hartibaciului"
Hotararea nr.25
privind reactualizarea Comandamentului antiepizootic la nivelul orasului Agnita
Hotararea nr.24
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 15 februarie 2008
Hotararea nr.23
privind aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru finantarea unor invastitii in anul 2008
Hotararea nr.22
privind aprobarea strategiei de mentinere si extidere a spatiilor verzi din orasu Agnita, pe termn scurt si mediu, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2010
Hotararea nr.21
Hotararea nr.20
privind revocarea HCL nr. 14/30.01.2008 privind suplimantarea contractului de credit intern-linie de finantare nr. 53/20.07.2007 cu valoarea de 1.200.000 lei
Hotararea nr.19
privind modificarea si completarea anexei nr.3 la HCL nr13/30.01.2008, reprezentand programul de investitii
Hotararea nr.18
privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare artera principala infrastructura oras Agnita-judetul Sibiu" si cheltuielile aferente proiectului
Hotararea nr.17
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitare si modernizare artera principala infrastructura oras Agnita-judetul Sibiu
Hotararea nr.16
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 ianuarie 2008
Hotararea nr.15
privind aprobarea aplicarii la Programul National de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi si acordul cu privire la contractarea finantarii
Hotararea nr.14
privind suplimantarea contractului de credit intern-linie de finantare nr. 53/20.07.2007 cu valoarea de 1.200.000 lei
Hotararea nr.13
privind aprobarea bugetului local al orasului Agnita pe anul 2008
Hotararea nr.12
privind modificarea anexei la HCL nr 104/2007 privind aprobarea valorilor fondurilor financiare ce revin orasului Agnita, pentru confirmarea investitiilor si cuprinderea acestor sume in bugetul propriu pentru anul 2008 si in bugetul multianual
Hotararea nr.11
privind modificarea anexei la HCL nr 103/2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea de nord NE a judetului Sibiu
Hotararea nr.10
privind aprobarea preturilor de vanzare pe picior pentru masa lemnoasa rezultata din partizile destinate aprovizionarii populatiei cu lemn din padurea orasului Agnita pentru anul 2008
Hotararea nr.9
privind aprobarea actului aditional la contractul de administrare nr. 717/05.02.2003 incheiat cu Directia Silvica Sibiu
Hotararea nr.8
privind includerea in domeniul privat al orasului Agnita a imobilului teren inscris in CF nr 783 N Coves si a terenului inscris in Cf nr. 782 N Coves
Hotararea nr.7
privind achizitionarea imobilului situat in Agnita str. Piata Republicii nr. 11 cu destinatie de locuinta
Hotararea nr.6
privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului situat in Agnita str. Mihai Viteazu nr.9 precum si stabilirea pretului de pornire la licitatie
Hotararea nr.5
privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului situat in Agnita str. Mihai Viteazu nr.9 precum si stabilirea pretului de pornire la licitatie
Hotararea nr.4
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si statului de functii si Agenda Culturala a Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu"
Hotararea nr.3
privind aprobarea organigramei, statului de functii pentru Serviciile Publice, valabile pentru anul 2008
Hotararea nr.2
privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita, pentru anul 2008
Hotararea nr.1
Alegerea presedintelui de sedinta

2007

HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 21 decembrie 2007
Hotararea nr.110
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trim. IV 2007
Hotararea nr.109
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 19 decembrie 2007

Hotararea nr.108

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trim. IV 2007

Hotararea nr.107

privind aprobarea P.U.D MAGAZIN DISCOUNT MARKET p"miniMAX DISCOUNT" parter si imprejmuire
Hotararea nr.106
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de apa si apa uzata
Hotararea nr.105
privind aprobarea evolutiei tarifelor pentru apa potabila si apa uzata
Hotararea nr.104
privind aprobarea valorilor fondurilor financiare ce revin orasului Agnita, pentru cofinantarea investitiilor si cuprinderea acestor sume in bugetul propriu pentru anul 2008 si in bugetul multianual
Hotararea nr.103
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea N-E a judetului Sibiu
Hotararea nr.102
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 11 decembrie 2007

Hotararea nr.101

privind acordarea unui mandat special d-lui Curcean Marius Radu, reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Tarnavei Mari
Hotararea nr.100
privind conferirea titlului de cetatean de onoare domnului Thellmann Wilhelm
Hotararea nr.99
privind constituirea si utilizarea fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile pentru functionarii publici si personalul contractual pe anul 2007
Hotararea nr.98
privind completarea programului de investitii pe anul 2007
Hotararea nr.97
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trim. IV 2007
Hotararea nr.96
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 noiembrie2007
Hotararea nr.95
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trim. IV 2007
Hotararea nr.94
privind avizarea PUZ, pentru teritoriul aferent terenului "AMPLASARE LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE" prelungire str. Closca (zona grajdiuri) din CF 5979 N Agnita, initiat se sotii Bertea
Hotararea nr.93
privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul fiscal 2008
Hotararea nr.92
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 octombrie 2007
Hotararea nr.91
privind aprobarea participării oraşului Agnita, în calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Consorţiu pentru dezvoltarea intercomunitară Sibiu-Agnita"
Hotararea nr.90
privind aprobarea participării oraşului Agnita, în calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco Valea Hârtibaciului "

Hotararea nr.89

privind unificarea a patru corpuri de avere într-un singur numar de top
Hotararea nr.88
privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Agnita str, Mihai Viteazu nr.6 pe o perioadă de 3 ani, Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu
Hotararea nr.87
privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Agnita a imobilului situat in str. Piaţa Republicii nr.3
Hotararea nr.86
privind aprobarea organigramei şi a numarului de personal la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agnita pentru anul 2007
Hotararea nr.85
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al orasului Agnita pe trimestrul IV 2007
Hotararea nr.84
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 05 octombrie 2007
Hotararea nr.83
privind conferirea titlului de cetăţean de onoare reprezentanţilor Crucii Roşii din orasul Heilderberg-Germania
Hotararea nr.82
privind saprobarea suplimentăriicofinanţării proiectului "Eco Agnita- proiect pentru implementarea unui sistem simplu, eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor locale"
Hotararea nr.81
privind aprobarea confirmării de 15% din valoarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii în oraşul Agnita prin extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele aparţinătoare Ruja şi Coveş
Hotararea nr.80
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 26 septembrie 2007
Hotararea nr.79
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III 2007
Hotararea nr.78
privind completarea programului de investiţii pe anul 2007
Hotararea nr.77
privind modificarea şi completarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Creşă
Hotararea nr.76
privind repartizarea spaţiului cu destinaţie de locuinţă situat in localitatea Ruja-Zăvoi nr. 315 în vederea închirierii
Hotararea nr.75
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 20 august 2007
Hotararea nr.74
privind achiziţionarea unei suprafeţe de teren din fondul forestier în vederea realizării unui obiectiv de interes social sau economic
Hotararea nr.73
privind completarea programului de investiţii pe anul 2007
Hotararea nr.72
privind stabilirea tarifului pentru transportul local în comun
Hotararea nr.71
privind rectificare bugetului de venituri şi cheltuieli trimestrul III şi IV 2007
Hotararea nr.70
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 iulie 2007
Hotararea nr.69
privind realizarea unui foraj de mare adancime pentru rezerva de apa potabila in perioade deficitare
Hotararea nr.68
privind includerea in domeniul privat al orasului Agnita a imobilului teren situat in orasul Agnita str. Mihai Eminescu nr. 84
Hotararea nr.67
privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii imobilului situat in Agnita, str 1 Decembrie nr.1 cu destinatie "Sediu Banca"
Hotararea nr.66
privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza administrativa a orasului Agnita, care nu se supun inmatricularii
Hotararea nr.65
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 12 iulie 2007
Hotararea nr.64
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. Apa Tarnavei Mari S.A.
Hotararea nr.63
privind stabilirea destinatiei terenurilor pe care se vor realiza investitii in cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii de apa-apa uzata
Hotararea nr.62
privind modificarea actului Constitutiv al S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. la care orasul Agnita este actionar
Hotararea nr.61
privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Apa Tarnavei mari la care orasul Agnita este membru asociat
Hotararea nr.60
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 27 iunie 2007
Hotararea nr.59
Privind repartizarea spatiului cu destinatie de locuinta situat in Agnita, str. 1 Decembrie nr. 11 in vederea inchirierii
Hotararea nr.58
Privind stabilirea procedurilor legate de inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia legala de inmatriculare precum si a vehiculelor cu tractiune animala
Hotararea nr.57
Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului local al orasului Agnita pe trimestrul III 2007
Hotararea nr.56
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 5 iunie 2007
Hotararea nr.55
Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.3/31.01.2007 privind aprobarea unui imprumut-linie de finantare pe termen lung pentru realizarea de investitii publice de interes local din orasul Agnita in suma totala de 2.400.000 lei si stabilirea unor masuri pentru serviciul datoriei publice locale ale orasului Agnita
Hotararea nr.54
Redistribuirea si suplimentarea fondurilor cuprinse in programul de investitii al orasului Agnita pe anul 2007
Hotararea nr.53
Aprobarea "Notei de fundamentare pentru achizitionarea de servicii in vederea realizarii de studii de fezabilitate"
Hotararea nr.52
Aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind investitia "Modernizare cladire sediu Primarie si amenajare parc "
Hotararea nr.51
Aprobarea Notei de fundamentare si indicatorii economici pentru investitia "Amenajare parc de joaca si recreere "
Hotararea nr.50
Aprobarea Notei de fundamentare si indicatorii economici pentru investitia "Viabilizare atelier scoala -Colegiul tehnic August Treboniu Laurean "

Hotararea nr.49

Aprobarea Notei de fundamentare si indicatorii economici pentru investitia "achizitionare utilaj Automaturatoare"
Hotararea nr.48
Aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici privind investitia "Reabilitare, modernizare strazi Floreasca, Dealului, Avram Iancu, Izvorului, Ruja si Coves prin pietruiri cu reprofilare mecanica "
Hotararea nr.47
Aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici privind investitia "Reabilitare, modernizare strazi Floreasca, Mihai Eminescu, Livezii, Aleea Castanilor prin tratament asfaltic dublu "
Hotararea nr.46
Aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind investitia "Reabilitare, modernizare strazi Mihai Viteazu, 1 Decembrie, Avram Iancu, Horea-partea dreapta, Crisan, Scolii, Noua, Plevna si Coves prin tratament asfaltic simplu "
Hotararea nr.45
Aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind investitia "Reabilitare, modernizare strazi Fabricii, Spitalului, Horia, Grivita, Aurel Vlaicu prin asfaltari la cald si betonare"
Hotararea nr.44
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 mai 2007
Hotararea nr.43
Organizarea "Zilelor Culturale ale Orasului Agnita
Hotararea nr.42
Includerea in domeniul privat al orasului Agnita, a terenului situat in str. Avram Iancu nr.31, inscris in CF 889 Agnita nr. top. 277-278/1 si CF 5451 Agnita nr. top. 277-278/2
Hotararea nr.41
Includerea in domeniul privat al orasului Agnita, a terenului situat in str. Avram Iancu nr.31
Hotararea nr.40
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2007
Hotararea nr.39
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 30 aprilie 2007
Hotararea nr.38
Adoptarea preturilor la serviciul de salubritate din orasul Agnita
Hotararea nr.37
Modificarea si completarea Statutului Asociatiei << Apa Tarnavei Mari >>
Hotararea nr.36
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2007
Hotararea nr.35
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 martie 2007
Hotararea nr.34
Revocarea Hotarârii nr. 122/28.12.2007 privind prelungirea termenului de plata pentru imobilul teren si constructii situate in Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 9 cumparat de S.C. PENSION RAUL S.R.L. prin licitatie publica
Hotararea nr.33
Imputernicirea d-lui Popenta Ioan de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile pentru faptele prevazute de art. 86 alin 1 lit. o si p din Legea 13/2007 Legea Energiei Electrice
Hotararea nr.32
Destinatia volumului de masa lemnoasa atribuit ca si cotă tăiere pe anul 2007
Hotararea nr.31
Instituirea taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeului.
Hotararea nr.30
Scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii precum si pretul de pornire la licitatie a imobilelor teren situate in Agnita str. Gradinilor si str. Bisericii
Hotararea nr.29
Inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 9
Hotararea nr.28
Trecerea din domeniul public in domeniul privat  al orasului Agnita a imobilelor constructii centrale termice situate in orasul Agnita, str. Spitalului si str. Fabricii
Hotararea nr.27
Aprobarea studiului de oportunitate, caietul de sarcini si contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr.26
Alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARILE
adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 21 martie 2007

Hotararea nr.25
Modificarea si completarea H.C.L. 78/2005 privind infiintarea S.P.G.C
Hotararea nr.24
Modificarea H.CL. 11/2007 referitoare la aprobarea contractarii unui imprumut pe linie de finantare, 2.400.000 lei
Hotararea nr.23
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim I 2007
Hotararea nr.22
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 28 februarie 2007
Hotararea nr.21
Aprobarea pretului la apa potabila
Hotararea nr.20
Utilizarea fondului de rulment pentru finantarea unor investitii si acoperirea temporara a golurilor de casa
Hotararea nr.19
Executia bugetului local pe anul 2006
Hotararea nr.18
Includerea in domeniul privat a orasului Agnita a terenurilor situate in str.  Horia nr.16 si str. Avram Iancu nr. 102-120
Hotararea nr.17
Scoaterea din lista de validare a inventarului terenurilor disponibile destinate construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, a trei loturi situate in Agnita, str. Gradinilor
Hotararea nr.16
Aprobare taxe pasunat si a altor taxe pe anul 2007
Hotararea nr.15
Aprobarea  numarului de  personal al UAMS pe 2007
Hotararea nr.14
Aprobarea cofinantarii de 10% la proiect pregatitor pentru realizarea unui Studiu de Fezabiliate pentru conformare, inchidere si monitorizare a depozitului orasenesc de deseuri
Hotararea nr.13
Alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARILE
adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Agnita
din data de 31 ianuarie 2007
Hotararea nr.12
Aprobarea bugetului local pentru anul 2007
Hotararea nr.11
Aprobarea contractarii unui imprumut –linie de finantare pe termen lung pentru realizarea de investiti publice de interes local din orasul Agnita, in suma totala de 2.400.000 lei
Hotararea nr.10
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Agenda Culturala, Organigrama Casei de Cultura
Hotararea nr.9
Aproberea organigramelor Servicii Publice
Hotararea nr.8
Aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului
Hotararea nr.7
Aprobarea Planului  de ocupare a functiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al primarului, SPCLEP si SPAS
Hotararea nr.6
Aprobarea statutului Asociatiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale al localitatilor Medias, Dumbraveni, Agnita, Copsa Mica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare, salubrizare  « Apa Târnavei Mari »
Hotararea nr.5
Constituirea Consiliilor Consultative Zonale si aprobarea regulamentului de functionare a acestora
Hotararea nr.4
Retragerea folosintei gratuite asupra  terenului atribuit cf. Legii 15/2003 Câmpu  Teodor Octavian
Hotararea nr.3
Retragerea folosintei gratuite asupra  terenului atribuit cf. Legii 15/2003 Kurzinger Camelia
Hotararea nr.2
Nominalizarea lucrarilor care se vor executa in anul 2007 de somerii ce urmeaza a se angaja cf art. 78  Legea 76/2002
Hotararea nr.1
Alegerea presedintelui de sedinta
 
office@primaria-agnita.ro
 
trafic ranking