Bun venit in Agnita

Administratia publica

     Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit.
Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala sunt : Consiliul Local ca autoritate deliberativa si Primarul ca autoritate executiva.
Consiliul Local are initiativa si hotaraste, cu respectarea legii in problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt de competenta altor autoritati publice.
Consiliul local are urmatoarele atributii principale :

 • aproba statutul localitatii si regulamentul de functionare a consiliului;
 • aproba studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-social, de organizare si amenajare a teritoriului;
 • aproba bugetul local, formarea, administrarea si executarea acestuia;
 • stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, pe timp limitat si in conditiile legii;
 • administreaza domeniul public si privat al localitatii;
 • infiinteaza institutii si agenti economici de interes local;
 • aproba, in conditiile legii, planurile de organizare si dezvoltare urbanistica;
 • actioneaza pentru refacerea si protectia mediului inconjurator in scopul cresterii calitatii vietii, contribuie la protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;
 • contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala.

  Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.

Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii;
 • asigura executarea hotararilor Consiliului Local;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului;
 • exercita functia de ordonator principal de credite;
 • asigura ordinea publica si linistea locuitorilor prin intermediul gardienilor publici si cu ajutorul jandarmeriei, politiei, pompierilor si apararii civile;
 • asigura intretinerea drumurilor publice din localitate;
 • controleaza activitatea personalului din aparatul propriu al primariei;
 • supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin localitatii;

  Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de catre Consiliul Local.

     In exercitarea mandatului, primarul, viceprimarul si consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.
Sediul autoritatii publice locale este in cladirea situata in Agnita, str. Piata, nr. 19.

Servicii publice
     Orasul Agnita dispune in momentul de fata de urmatoarele institutii, care asigura deservirea populatiei:

 • Judecatoria;
 • Parchetul de pe langa judecatorie;
 • 2 notariate publice;
 • politie;
 • pompieri;
 • oficiul postal si ROMTELECOM;
 • agentie CEC;
 • banci: agricola, comerciala

     Zona de arondare din punct de vedere al asigurarii serviciilor publice, cuprinde in general localitatile de pe valea Hartibaciului situate pe cursul mediu si superior.

Administrarea bunurilor

     Constituie patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public de interes local, domeniul privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
Apartin domeniului public al orasului terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public local, pietele, retelele stradale, parcurile publice, cladirile, monumentele de interes public local, padurile si lacurile care, potrivit legii, nu apartin domeniului de interes national, precum si alte bunuri dobandite de oras in conditiile legii si care, potrivit legii, sau prin natura lor, sunt afectate unei utilitati publice, sunt de uz sau interes public si nu au fost declarate de interes national.
Inventarierea acestora se face anual.
Consiliul Local hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public de interes local sa fie date in administrarea societatilor comerciale de interes local si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. De asemenea, el hotaraste cu privire la vanzarea si cumpararea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local.
Vanzarea, concesionarea, inchirierea si locatia de gestiune se face prin licitatie publica, organizata in conditiile legii.

Modalitati de atribuire si schimbare a unor denumiri

     Atribuirea si schimbarea denumirilor unor institutii publice de interes local, a strazilor si altor obiective locale, se va face in conformitate cu prevederile legale, la propunerea si cu avizul serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului, care va tine seama de traditiile istorice, de zona si celelalte cerinte specifice.

Participarea cetatenilor la viata localitatii

     Cetatenii orasului Agnita au dreptul de a participa, prin modalitatile prevazute de lege, la viata politica, economica, sociala si cultural-sportiva a unitatii administrativ-teritoriale.
Cetatenii sunt consultati prin referendum cu privire la problemele de interes deosebit, potrivit legii; consultarea cetatenilor se face prin adunari populare organizate pe strazi sau circumscriptii. Convocarea si organizarea acestora se poate face de catre primar sau consiliul prin aducerea la cunostinta publica a scopului adunarii, a datei si a locului unde urmeaza sa se tina.
Adunarea este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu jumatate plus unu din numarul celor prezenti.
Propunerile se consemneaza intr-un proces verbal care se inainteaza primarului. Acesta are obligatia de a viza propunerile si a le inainta consiliului, la prima sedinta, pentru a hotari.
Actul juridic emis in baza referendumului este un act de constatare iar emiterea lui este necesara pentru a da forma juridica adecvata si specifica actelor autoritatii publice in competenta careia intra problema respectiva.

Infratirea cu alte localitati

     In scopul promovarii unor interese comune, consiliul local are dreptul sa hotarasca stabilirea unor legaturi de colaborare, cooperare, asociere si infratire cu unitati sau asociatii administrativ-teritoriale similare din strainatate.
Aceste acorduri se pot incheia respectandu-se legislatia in vigoare.

Titlul de cetatean de onoare al orasului

     Persoanelor cu contributie deosebita pe plan politic, economic, social si cultural, sau altor persoane importante pentru localitate, li se poate acorda titlul de Cetatean de Onoare.
Criteriile care pot determina acordarea acestui titlu unei persoane se pot imparti in : criterii fundamentale si criterii speciale.
Criterii fundamentale:
– In conditiile acestora, titlul de Cetatean de Onoare al orasului se poate acorda :

 • unei persoane care a desfasurat o activitate politica si obsteasca cu totul remarcabila, pe o durata de cel putin 2 ani in aceeasi localitate, activitate unanim recunoscuta si apreciata de intreaga colectivitate a orasului;
 • unui cetatean din lumea stiintei a carui lucrare influenteaza progresul real al zonei si tarii;
 • unui om de arta din domeniul literaturii, picturii, muzicii, sculpturii, cinematografiei, al carui aport artistic este de valoare nationala, cetatean ce isi leaga numele definitiv de orasul in care activeaza;
 • unui arhitect sau inginer constructor care-si materializeaza proiectul sau intr-un obiectiv cu valoare de simbol si recunoastere.

     Criterii speciale:
– Cerintele acestora conduc al acordarea titlului de Cetatean de onoare al orasului in urmatoarele situatii :

 • unei persoane din afara tarii, indiferent de nationalitate, pe deplin loiala Romaniei, care prin contributia materiala proprie aduce beneficii de proportii orasului in plan economic si edilitar-gospodaresc;
 • unui cetatean care prin actiunea sa si pe riscul personal s-a angajat in operatiunea de salvare a vietii unor concetateni sau a impiedicat producerea unor mari pagube materiale in conditiile unui cataclism natural sau a unor fapte antisociale;
 • oricarui locuitor care, din veniturile proprii si in afara vreunui interes, ridica pe raza orasului un obiectiv social obstesc de importanta si binefacere publica (spital, asezamant cultural, etc.);
 • unui comandant militare care prin actiunile sale si-a adus un aport cu totul deosebit la apararea tarii;
 • unui detinut politic martirizat, care in lupta sa pentru o idee politica de libertate si prosperitate generala si-a sacrificat viata;

     Aplicarea acestor norme se face in urmatoarele conditii:

 • post-mortem – situatie in care cetateanul propus isi castiga legitimitatea consemnarii numelui in cartea de onoare a orasului;
 • in viata – cetateanul se va bucura de acordarea urmatoarelor drepturi : inscrierea in cartea de onoare a localitatii, reducerea de impozite si taxe, asigurarea gratuita a transportului in localitate.

     Conditii de retragere a titlului de onoare sunt : nedemnitatea, savarsirea unor fapte incompatibile cu detinerea acestei calitati, contrarietate de interese intre beneficiarul titlului si obstea care l-a numit Cetatean de Onoare.

Comments are closed.